Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej dla kandydatów na studia w AGH zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dla kandydatów na studia w AGH.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-06-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych. W nowych produkcjach filmowych przewidziano zastosowanie napisów.
 • Publikacje w formie plików PDF są częściowo dostępne. Na stronie zamieszczane są pliki w dwóch wersjach: PDF i DOC.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-07-13
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-07-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Tomczyk.
 • E-mail: mtomczyk@agh.edu.pl
 • Telefon: +48 12 617-48-97

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Centrum Rekrutacji AGH
 • Adres: al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
 • bud. U2 (Centrum Dydaktyki AGH), pok. 101
 • E-mail: cr@agh.edu.pl
 • Telefon: +48 12 617-36-84

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do budynku znajduje się przy ul. Reymonta 7. Przy wejściu do budynku znajdują się schody (16 stopni). Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dla osób poruszających się na wózkach po lewej stronie obok wejścia głównego do budynku, gdzie zlokalizowana jest winda. Dostęp do windy możliwy jest po skontaktowaniu się ze strażnikiem bramy głównej (drugie drzwi na lewo od wejścia głównego do budynku).

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. W części komunikacyjnej nie występują różnice poziomów, z wyjątkiem dojścia do portierni.
Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami,
Budynek wyposażony jest w 2 windy osobowe:

 • wewnętrzną nr 1. stanowiąca wejście/wyjście z zewnątrz do budynku dla osób poruszających się na wózku;
 • wewnętrzną nr 2. poruszającą się pomiędzy kondygnacjami od -1 (niski parter) do 2. piętra (-1, 0, 1, 2), dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami o wymiarach: 1,1×1,3 m.

Winda nr 2. wyposażona jest w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille’a.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku znajduje się jedna toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowana na poziomie -1

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na parkingu od strony wejścia (windy)  znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.
Na parking prowadzi wjazd od ulicy Reymonta 7 (Brama Główna). Wjazd na parking ogranicza szlaban przy, którym znajduje się domofon oraz stanowisko obsługi. Istnieje możliwość ubiegania się kartę otwierającą szlaban lub pomoc pracownika Straży AGH.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych
Strona: bon.agh.edu.pl
E-mail: bon@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-46-30

Zdjęcie z lotu ptaka na budynek, w któym zlokalizowane jest Centrum Rekrutacji.