Stypendium Rektora

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student co najmniej drugiego roku studiów I stopnia za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Stypendium może otrzymywać maksymalnie do 10% ogólnej liczby studentów AGH z każdego kierunku studiów. Miesięczna wysokość stypendium wynosi od 450 zł do 850 zł. Stypendium przyznawane jest na rok akademicki.

Stypendium Rektora dla studentów PIERWSZEGO roku STUDIÓW I STOPNIA

Student pierwszego roku studiów, przyjęty na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, może otrzymać stypendium rektora, jeżeli jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski. Wysokość stypendium wynosi 300 zł lub 400 zł, w zależności od osiągnięcia. Stypendium przyznawane jest na rok akademicki.

 

Stypendium Ministra

Stypendium może być przyznane studentowi wykazującemu się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. O przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów I stopnia. Stypendium jest wypłacane jednorazowo.

W roku akademickim 2020/2021 stypendium ministra wynosiło 17 000 zł.

 

Stypendium Socjalne

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1051,70 zł. Kwota stypendium w zależności od dochodu wynosi od 300 zł do 1050 zł miesięcznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach studentowi może zostać przyznane stypendium w zwiększonej wysokości. Kwota zwiększenia stypendium wynosi 250 zł. Stypendium przyznawane jest na semestr.

 

Stypendium dla Osób Niepełnosprawnych

Stypendium może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Miesięczna kwota stypendium wynosi: 650 zł dla studenta ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 550 zł – ze stopniem umiarkowanym oraz 450 zł – ze stopniem lekkim. Stypendium przyznawane jest na semestr, pod warunkiem posiadania ważnego orzeczenia o niepełnosprawności.

 

STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU

Stypendium może otrzymać student za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe. Stypendium może mieć charakter jednorazowego świadczenia lub może być wypłacane co miesiąc, przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. Wysokość stypendium i okres na jaki zostanie przyznane określa rektor lub upoważniony prorektor.

Laureat i finalista Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” przyjęty na studia w AGH może otrzymać stypendium z Własnego funduszu na stypendia. W roku akademickim 2020/2021 laureaci olimpiady otrzymali stypendia w wysokości 300 zł/mc  przez okres 10 miesięcy.

 

Wysokość stypendiów określona na podstawie danych zebranych w roku akademickim 2020/2021.

 

Szczegółowe informacje na temat stypendiów można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich