Stypendium Rektora

Stypendium otrzymuje maksymalnie 10% najlepszych studentów co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia z każdego kierunku za: odpowiednio wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, wysokie wyniki sportowe.

W roku akademickim 2017/2018 miesięczna wysokość stypendium rektora wynosiła od 450 zł do 1000 zł.
Od roku akademickiego 2014/2015 o stypendia rektora mogą wnioskować również studenci I roku – laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych. W roku akademickim 2017/2018 laureat olimpiady otrzymywał miesięcznie 400 zł, natomiast finalista 300 zł.

Stypendium Ministra

Stypendium może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Stypendium ministra jest wypłacane jednorazowo.
W roku akademickim 2017/2018 jego wysokość wynosiła 15 000 zł.

Stypendium Socjalne

W roku akademickim 2017/2018 miesięczna wysokość stypendium socjalnego w zależności od dochodu wynosiła od 250 zł do 1000 zł.

Kwota zwiększenia miesięcznej wysokości stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki wynosiła od 100 zł do 200 zł.

Stypendium dla Osób Niepełnosprawnych

Stypendium może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

W roku akademickim 2017/2018 wysokość miesięcznego stypendium specjalnego wynosiła od 450 zł do 650 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności.

Zapomoga

Student może otrzymać zapomogę losową dwa razy w roku w związku z przejściowo trudną sytuacją materialną.

Kwota zapomogi losowej uzależniona jest od zaistniałej sytuacji i nie może przekroczyć 1000 zł.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich