Stypendium Rektora

Stypendium może otrzymać student co najmniej drugiego roku studiów I stopnia za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Stypendium może otrzymywać maksymalnie do 10% ogólnej liczby studentów AGH z każdego kierunku studiów. Miesięczna wysokość stypendium wynosi od 450 zł do 850 zł. Stypendium przyznawane jest na rok akademicki.

Stypendium Rektora dla studentów PIERWSZEGO roku STUDIÓW I STOPNIA

Student pierwszego roku studiów, przyjęty na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, może otrzymać stypendium rektora, jeżeli jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski. Wysokość stypendium wynosi 300 zł lub 400 zł, w zależności od osiągnięcia. Stypendium przyznawane jest na rok akademicki.

Stypendium Socjalne

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1051,70 zł. Kwota stypendium w zależności od dochodu wynosi od 300 zł do 1050 zł miesięcznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach studentowi może zostać przyznane stypendium w zwiększonej wysokości. Kwota zwiększenia stypendium wynosi 250 zł. Stypendium przyznawane jest na semestr.

Stypendium Ministra

Stypendium może być przyznane studentowi wykazującemu się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami bądź znaczącymi osiągnięciami sportowymi. O przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów I stopnia. Stypendium jest wypłacane jednorazowo. W roku akademickim 2020/2021 stypendium ministra wynosiło 17 000 zł.

STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU na stypendia

Stypendium może otrzymać student za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe. Stypendium może mieć charakter jednorazowego świadczenia lub może być wypłacane co miesiąc, przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. Wysokość stypendium i okres, na jaki zostanie przyznane, określa rektor lub upoważniony prorektor.

W roku akademickim 2020/2021 Prorektor ds. Studenckich przyznał laureatom i finalistom I stopnia Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, zrekrutowanym na studia w AGH w październiku 2020 r. 24 stypendia w wysokości 300 zł (przez okres 10 miesięcy) oraz 4 jednorazowe stypendia w wysokości 300 zł. Jednorazowe stypendium było przyznawane w przypadku uzyskania tytułu poniżej finalisty I stopnia.

Więcej informacji:

Wysokość stypendiów określona na podstawie danych zebranych w roku akademickim 2020/2021