Stypendium Rektora

Stypendium otrzymuje maksymalnie 10% najlepszych studentów co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia z każdego kierunku za: odpowiednio wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, wysokie wyniki sportowe.

W roku akademickim 2019/2020 miesięczna wysokość stypendium rektora wynosiła od 450 zł do 850 zł.

Stypendium Rektora dla studentów I roku

W roku akademickim 2020/2021 o stypendia rektora mogą wnioskować również studenci I roku studiów pierwszego stopnia – laureaci olimpiady międzynarodowej albo laureaci lub finaliści olimpiady stopnia centralnego oraz medaliści co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski.

W przypadku studentów I roku studiów laureat olimpiady otrzymywał miesięcznie 450 zł, natomiast finalista 350 zł. Za zajęcie 1 miejsca we współzawodnictwie sportowym o tytuł Mistrza Polski stypendium rektora wynosiło miesięcznie 450 zł, za pozostałe miejsca medalowe 350 zł.

Stypendium Ministra

Stypendium może być przyznane studentowi wykazującemu się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Stypendium ministra jest wypłacane jednorazowo.
W roku akademickim 2019/2020 jego wysokość wynosiła 17 000 zł.

Stypendium Socjalne

W roku akademickim 2019/2020 miesięczna wysokość stypendium socjalnego w zależności od dochodu wynosiła od 250 zł do 1000 zł.

Kwota zwiększenia miesięcznej wysokości stypendium socjalnego w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynosiła 200 zł. Szczególnie uzasadnionym przypadkiem uprawniającym do zwiększenia stypendium socjalnego może być zamieszkanie studenta w domu studenckim, sieroctwo, ciężka lub przewlekła choroba rodzica lub rodzeństwa studenta, pobieranie zasiłku z pomocy społecznej.

Stypendium dla Osób Niepełnosprawnych

Stypendium może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

W roku akademickim 2019/2020 wysokość miesięcznego stypendium wynosiła od 450 zł do 650 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności.

Zapomoga

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim w związku z przejściowo trudną sytuacją życiową.

Kwota zapomogi uzależniona jest od zaistniałej sytuacji i nie może przekroczyć 1000 zł.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich