W ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” AGH stawia na najlepszych kandydatów na studia. W tym celu w AGH przygotowano program „Prymusi AGH”. Przyjdź do nas na studia a oprócz bardzo dobrego wykształcenia oferujemy możliwość dodatkowego rozwoju naukowego, opiekę tutora, a także pomoc w zakwaterowaniu w postaci bezpłatnego miejsca w domu studenckim.
Do programu mogą być zakwalifikowani kandydaci, którzy znaleźli się wśród 5% najlepszych na liście rankingowej, zostali przyjęci na studia jako laureaci i finaliści olimpiad lub uzyskali wskaźnik rekrutacyjny nie mniejszy niż 950 punktów.

Benefity

1. dodatkowe nieodpłatne formy kształcenia i rozwoju (kursy, szkolenia, tutoring)
2. bezpłatne miejsce w domu studenckim.
Benefity są przyznawane kandydatom w zależności od grupy, do której zostaną zakwalifikowani
  1. grupa pierwsza – studenci AGH, którzy:
    a) znaleźli się wśród 5% najlepszych na liście rankingowej kandydatów w całej uczelni i uzyskali wskaźnik rekrutacji nie mniejszy niż 950 pkt;
    b) zostali przyjęci na studia jako laureaci lub finaliści olimpiad stopnia centralnego, uprawnieni do przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w AGH z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, wymienieni w uchwale Senatu AGH w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich w danym roku akademickim; konkursów ogólnopolskich w danym roku akademickim;
  2. grupa druga – studenci AGH, którzy uzyskali wskaźnik rekrutacji nie mniejszy niż 950 pkt. i nie kwalifikują się do grupy uczestników wymienionych w pkt. 1.
Kursy i szkolenia dla Prymusów

Poniżej lista planowanych kursów i szkoleń w roku akademickim 2021/2022. Ich uruchomienie będzie uzależnione m.in. od ilości chętnych.

Prowadzący: dr inż. Łukasz Czekierda, dr inż. Sławomir Zieliński
Kursy CCNA Routing and Switching są przeznaczone dla osób, które dotychczas nie zajmowały się sieciami komputerowymi, jak również dla tych, które już posiadają wstępną wiedzę o nich. W czasie trwania kursu prowadzone są wykłady i laboratoria związane z zagadnieniami projektowania i zarządzania małymi i średnimi sieciami komputerowymi. Zajęcia będą prowadzone w laboratorium sieci komputerowych na rzeczywistych urządzeniach sieciowych (w razie ograniczeń dostępu do laboratorium spowodowanych epidemią – na symulatorach tych urządzeń). Kursy przygotowują do certyfikacji CCNA Routing & Switching. W ramach programu Prymusi AGH zrealizowany będzie moduł CCNA Introduction to Networks w najnowszej wersji (7.0).
Prowadzący: mgr inż. Rafał Grzeszczuk, Aleksander Mendyk
W ramach kursu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi narzędziami pracy data scjentystów, a także zrozumieją teorię, która za nimi stoi. Kurs zorientowany jest na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy – w trakcie jego realizacji studenci będą realizować projekt, dzięki któremu wypróbują poznane techniki. Poruszane zagadnienia to m.in. eksploracja danych, klasyczne algorytmy klasyfikacji, regresji i klasteryzacji oraz bardziej zaawansowane tematy, takie jak głębokie sieci neuronowe.
Prowadzący: Ada Brzoza
W ramach kursu zostaną przedstawione wybrane technologie, których poznanie pozwoli zainteresowanym zostać tzw. makerem, czyli osobą potrafiącą samodzielnie konstruować i programować różnego rodzaju gadżety. Kurs koncentruje się na urządzeniach mających zastosowanie domowe i konsumenckie, m.in. urządzenia ułatwiające codzienne życie w domu, zapewniające rozrywkę, inteligentne kamery, a także efekty świetlne i dźwiękowe. Można także dowiedzieć się i sprawdzić w praktyce, jak samodzielnie zaprojektować, a następnie wydrukować na drukarce 3D elementy mechaniczne do gadżetów, np. obudowy, uchwyty lub elementy wykonawcze. Bycie makerem ma wiele zalet: poszerza wiedzę techniczną, rozwija kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów – zarówno samodzielnie jak i w zespole. Oferowany kurs pozwala dowiedzieć się, jak działa wiele powszechnie używanych urządzeń elektronicznych oraz jak samodzielnie zbudować tego typu urządzenia. Zajęcia mają formę warsztatów, których uczestnicy konstruują praktyczne gadżety opierające swoje działanie na nowoczesnych mikroprocesorach i miniaturowych komputerach, takich jak Raspberry Pi.
Prowadzący: mgr inż. Michał Idzik, mgr inż. Radosław Łazarz
Podczas kursu przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia, związane z programowaniem w językach obiektowych na przykładzie języka Java. Uczestnicy kursu będą mieli okazję zmierzyć się z typowymi problemami przy tworzeniu małych aplikacji, nauczyć się obsługi środowiska programistycznego, a także pogłębić umiejętność analitycznego myślenia. Kurs skierowany jest do studentów, którzy nie mają doświadczenia w programowaniu lub posiadają jedynie podstawową wiedzę w tym zakresie. Zajęcia prowadzone są od podstaw, a każdy uczestnik ma szansę konsultować problemy i postępy z prowadzącym.
Prowadzący: Radosław Łazarz.
W ramach kursu prezentowane będą główne koncepcje i problemy uczenia maszynowego, takie jak uczenie z nadzorem, uczenie nienadzorowane, uczenie ze wzmocnieniem, uczenie reprezentacji czy uczenie ansambli. Uczestnicy poznają zarówno filozoficzne, jak i praktyczne aspekty tych zagadnień. Na zajęciach zostaną omówione kwestie związane z wizualizacją przetwarzanych danych, zarówno tych w małej, jak i wielkiej skali. Kurs będzie miał naturę przeglądową, odwołując się zarówno do klasycznych już metod (SVM, PCA), jak i bardziej współczesnych rozwiązań (CNN, t-SNE). Zadania praktyczne realizowane będą w oparciu o narzędzia dostępne dla języka Python.
Prowadzący: dr hab. inż. Wojciech Turek, prof. AGH
Kurs obejmuje wprowadzenie w tematykę programowania robotów mobilnych, czyli między innymi: sterowanie robotem kołowym z napędem różnicowym, robotem z kołami skrętnymi; sterowanie sześcionożną maszyną kroczącą; sterowanie ramieniem manipulacyjnym o sześciu stopniach swobody; sterowniki behawioralne, deliberatywne, pętla see-think-act; wykorzystanie dalmierza ultradźwiękowego w unikaniu kolizji; wykorzystanie detektora światła w zadaniu śledzenia linii; sterowanie robotem z wykorzystaniem czujnika IMU; algorytmy nawigacji, unikanie kolizji, przemieszczanie w labiryntach.
Prowadzący: dr inż. Roman Dębski
Wprowadzenie do C++ obejmujące elementy programowania proceduralnego, obiektowego, generycznego i funkcyjnego istotne z punktu widzenia współczesnych zastosowań języka. Jego nauka odbywa się w kontekście zagadnień kluczowych dla każdego programisty, a dotyczących m.in. architektury komputera, zarządzania pamięcią, projektowania i analizy algorytmów oraz struktur danych, a także wzorców projektowych i testowania oprogramowania.
Prowadzący: mgr inż. Paweł Jemioło
Ten kurs przeznaczony jest dla przyszłych badaczy i badaczek! W ramach zajęć omówione zostaną wszystkie najważniejsze aspekty współczesnej nauki. Kurs będzie miał też część praktyczną – przygotowanie eksperymentu oraz wykonanie analizy danych (trochę programowania). Uczestnicy zastanowią się, co jest ważne w pracy naukowej i spróbują poradzić sobie z problemami, których doświadczają badacze.
Prowadzący: mgr inż. Paweł Jemioło
Czy komputery potrafią rozpoznawać emocje? Czy umiemy tworzyć roboty, które przypominają ludzi? Czy w przyszłości gry komputerowe będą dostosowywać się do tego jak się czujemy? Czy będziemy mogli porozumiewać się za pośrednictwem myśli? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, to ten kurs jest właśnie dla Ciebie! Będzie sporo psychologii, socjologii, ale także zagadnienia techniczne. Uczestnicy będą rozmawiać o wirtualnej rzeczywistości, zagrają w gry komputerowe i może nawet zaprojektują robot.
Prowadzący: dr inż. Weronika T. Adrian
Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką myślenia projektowego, metodyką Design Thinking oraz technikami wspierającymi tworzenie innowacyjnych rozwiązań. W ramach zajęć zostanie omówiony model silnika innowacji prof. T. Seelig, studenci przeanalizują wyzwania pracy w zespole, a także proces i metody projektowania oraz prezentowania innowacyjnych przedsięwzięć (Design Thinking, Business Model Canvas, petcha kutcha i inne).
Prowadzący: dr hab. Konrad Kułakowski, prof. AGH
Celem modułu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami teorii podejmowania decyzji oraz głównymi metodami wspomagającymi podejmowanie decyzji w tym decyzji wielokryterialnych. W szczególności w ramach zajęć zostanie omówiona metoda AHP (Analytic Hierarchy Process) wraz z jej zastosowaniami. Będą również omówione podstawy metody porównywania alternatyw parami oraz innych pokrewnych metod decyzyjnych. W ramach kursu pewien czas zostanie poświęcony podstawom matematycznym niezbędnym do zrozumienia bardziej zaawansowanego materiału. Poznane modele decyzyjne będą implementowane z wykorzystaniem języków programowania R / Python / Java.
Prowadzący: mgr inż. Filip Kamiński
„Obliczenia Numeryczne w Pythonie” to wprowadzenie do obliczeń w środowisku Python skierowane do osób, które nie miały wcześniej styczności z tymi zagadnieniami. W ramach kursu zaprezentowane zostaną zarówno klasyczne metody numeryczne, jak i współczesne, wykorzystywane w praktyce, narzędzia i biblioteki (m.in. NumPy, SciPy, matplotlib, statsmodels). Omówione zostaną m.in. metody różniczkowania, całkowanie, rozwiązywanie równań, interpolacja, aproksymacja, modelowanie statystyczne i analiza danych czasowych.
Tutoring to indywidualna, spersonalizowana forma nauczania. Oznacza to, że student będzie pracować z tutorem / opiekunem w relacji jeden na jeden lub w małej, co najwyżej trzyosobowej grupie (nauczanie indywidualne). Wspólnie z tutorem student będzie mógł też ustalić temat zajęć. Tutor podczas spotkań będzie koncentrować się na mocnych stronach studenta, a formy pracy dostosuje do jego indywidualnych potrzeb (nauczanie spersonalizowane). Tutoring to powrót do dawnej tradycji kształcenia w relacji mistrz–uczeń.