Osoby, które rozpoczynają studia pierwszego stopnia w AGH w roku akademickim 2019/2020 z najwyższą liczbą punktów lub zostali przyjęci na studia jako laureaci olimpiad stopnia centralnego mogą skorzystać z dodatkowego pakietu korzyści:

  • indywidualnego programu studiów i opieki tutora,
  • bezpłatnego miejsca w domu studenckim,
  • dodatkowych nieodpłatnych form kształcenia (kursy, szkolenia, warsztaty, wycieczki edukacyjne).

KURSY I SZKOLENIA oferowane w rok. akad. 2019/2020

W ramach, którego uczestnik pozna Zakrzówek, który został wybrany jako drugie na świecie miejsce nurkowe w ankiecie portalu Skyscanner (wyprzedził Malediwy, Sipadan i Silfrę) oraz nauczy się podstaw nurkowania i zdobędzie uprawnienia w nurkowaniu do 18 metrów. W ramach kursu przewidziane jest nurkowanie w sprzęcie, trening pływalności oraz podstawowych umiejętności pomocy drugiemu nurkowi. Po zdobyciu uprawnień, nadawanych przez organizację PADI, uczestnik będzie mógł zobaczyć i poczuć podwodny świat w samym centrum Krakowa. Kurs organizowany przy współpracy z Centrum Nurkowym Kraken.
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zaawansowanej obsługi programu AutoCAD. Ukończenie takiego kursu i zdobyta wiedza pozwolą na rozwinięcie umiejętności posługiwania się nowoczesnym oprogramowaniem wspomagającym możliwość prowadzenia w przyszłości badań naukowych oraz wzmocnienie pozycji absolwentów na rynku pracy. Z konsultacji z potencjalnymi pracodawcami wynika, że umiejętność obsługi pakietów komputerowych wspomagających projektowanie jest coraz częściej warunkiem stawianym w wymaganiach konkursowych dla potencjalnych pracowników wielu przedsiębiorstw z branży związanej z geologią, ochroną i inżynierią środowiska oraz urzędów administracji państwowej i samorządowej. W takich właśnie firmach najczęściej poszukują zatrudnienie nasi absolwenci.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania, przeprowadzania i dokumentowania audytów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z wymaganiami OHSAS 18001 oraz PN-N 18001. Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania audytów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowania wymagań OHSAS 18001 oraz PN-N 18001 w trakcie audytu jako kryterium oceny oraz zarządzania zespołem audytorów wewnętrznych.
Wyjazd do największego laboratorium fizyki cząstek na świecie - CERN w Genewie. Studenci będą mieli okazję zobaczyć infrastrukturę ogromnych eksperymentów na Wielkim Zderzaczu Hadronów. Po laboratoriach będą oprowadzać ich nie tylko fizycy, ale też inżynierowie i informatycy zaangażowani w obsługę badań wykonywanych w CERNie. Wyjazd stanowi doskonałą okazję, aby poznać ich pracę z bliska oraz dowiedzieć się o perspektywach odbycia stażu w tym ośrodku naukowym. Ponadto oprócz szeregu atrakcji naukowych, studenci będą mieli też możliwość indywidualnego zwiedzania Genewy. W ramach akcji Prymusi AGH pokrywane są koszty transportu do i z Genewy, noclegów, oraz wyżywienia.
Program kursu obejmuje poznanie podstaw składni i zasad projektowania aplikacji w obiektowo-orientowanym języku programowania, na przykładzie języka Java.
W ramach kursu zostaną poruszone zagadnienia:
1. Podstawy programowania imperatywnego, typy danych i instrukcje.
2. Obsługa wejścia i wyjścia programu.
3. Dekompozycja programu na funkcje.
4. Kolekcje i wybrane elementy biblioteki standardowej Java.
5. Klasy, atrybuty, metody.
6. Dziedziczenie i polimorfizm.
7. Wprowadzenie do systemu kontroli wersji Git.
8. Obsługa środowiska programistycznego.
9. Wizualizacja struktury programu obiektowego na diagramie klas.
10.Zasady projektowania obiektowego.
Kurs stanowi wprowadzenie do programowania w języku Python.
Oprócz wprowadzenia składni i mechanizmów języka prezentowane będą podstawowe algorytmy. Kurs pozwoli na zdobycie umiejętności tworzenia prostych aplikacji w języku Python.
1. Podstawy analizy statystycznej danych
2. Wprowadzenie do języka R
3. Preprocessing
4. Proces eksploracji danych
5. Wizualizacja danych
6. Zastosowanie metod uczenia maszynowego
7. Metody analizy dużych zbiorów danych
Kurs jest wprowadzeniem do programowania w C++. Obejmuje elementy programowania proceduralnego, obiektowego, generycznego i funkcyjnego istotne z punktu widzenia współczesnych zastosowań języka. Jego nauka odbywa się w kontekście zagadnień kluczowych dla każdego programisty dotyczących m.in. architektury komputera, zarządzania pamięcią, procesu kompilacji, projektowania i analizy algorytmów oraz struktur danych. Końcowa część zajęć ma charakter projektowy.
1. Podstawy przyspieszenia programów napisanych w języku C/C++
a) jak używać zmiennych globalnych i lokalnych żeby przyspieszyć kod
b) jak przekazywać zmienne do funkcji tak żeby nie spowolnić programu
c) jak optymalnie używać warunków if/else/switch case
d) metody rozwijania pętli w celu przyspieszenia działania programu
e) jak używać wskaźników tak żeby program działał szybko
2. Podstawy optymalnego pisania kodów na komputery równoległe
a) jak działa komputer równoległy o pamięci współdzielonej
b) jak działa komputer równoległy o pamięci rozproszonej
c) jak działa karta graficzna GPGPU
d) jak dobrze zaprojektować prosty program na komputer równoległy o pamięci rozproszonej
e) jak dobrze zaprojektować prosty program na komputer równoległy o pamięci współdzielonej
f) jak dobrze zaprojektować prosty program na kartę graficzną GPGPU 3.Jak za pomocą 10 kroków przyspieszyć 100 razy przykładowy program napisany w C/C++
Część I – programowanie aplikacji na iOS – 8 godzin:
1. Wprowadzenie do iOS, zapoznanie z narzędziami programistycznymi
2. Wprowadzenie do języka Swift i podstawowa interakcja z interfejsem użytkownika – aplikacja typu kalkulator
3. Alerty – podstawowe operacje i konfiguracja – gra typu „Zgadnij liczbę”
4. Persystencja (prostych) danych w UserDefaults – aplikacja typu „dziennik BMI”
5. TableView – tworzenie, konfiguracja, obsługa – aplikacja typu „Lista zadań”
6. Nawigacja pomiędzy widokami
7. Animacje i geolokacja
8. CoreData
Część II – programowanie aplikacji na Android – 8 godzin
1. Wprowadzenie do Android’a. Zapoznanie z narzędziami programistycznymi
2. Wprowadzenie do języka Kotlin
3. Layouty – pojęcie layout’u. Definiowanie layoutów. Definiowanie interfejsu użytkownika z wykorzystaniem Linear oraz Relative layout’u
4. Dostęp programowy i operacje na elementach interfejsu. Aplikacja kalkulator i gra typu „Zgadnij liczbę”
5. Praca z tabelami i MediaPlayerem
6. Fragmenty i nawigacja – aplikacja typu „przewodnik fitness”
7. Praca z google maps.
8. Praca z SQLite i LocalStorage
1. Wprowadzenie w tematykę programowania robotów mobilnych
2. Sterowanie robotem kołowym z napędem różnicowym
3. Sterowanie robotem kołowym z kołami skrętnymi
4. Sterowanie sześcionożną maszyną kroczącą
5. Sterowanie ramieniem manipulacyjnym o sześciu stopniach swobody
6. Sterowniki behawioralne, deliberatywne, pętka see-think-act
7. Wykorzystanie dalmierza ultradźwiękowego w unikaniu kolizji
8. Wykorzystanie detektora światła w zadaniu śledzenia linii
9. Sterowanie robotem z wykorzystaniem czujnika IMU
10. Algorytmy nawigacji, unikanie kolizji, przemieszczanie w labiryntach
Kurs "Wprowadzenie do kryptografii i bezpieczeństwa" poświęcony jest przekazaniu podstawowych informacji związanych z zagrożeniami czyhającymi na użytkowników komputerów i Internetu oraz metodom przeciwdziałania tym zagrożeniom. Podczas zajęć przedstawione zostaną praktyczne aspekty kryptografii, jej wykorzystania w codziennym użyciu oraz porady dla osób chcących zabezpieczyć się przed podsłuchiwaniem ich elektronicznej korespondencji. Zaprezentowane będą także popularne ataki dotyczące systemów operacyjnych, sieci komputerowych i aplikacji internetowych. Każdy uczestnik zajęć będzie miał możliwość samodzielnie je wykonać, przekonując się o ich skuteczności, a następnie dowiedzieć się, jak się przed nimi uodpornić.
Zajęcia będą miały charakter popularno-praktyczny. Do uczestnictwa nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza, a wprowadzenie do wykorzystywanego podczas zajęć systemu Linux i sieci komputerowych (jako podstawowego medium transmisji danych) zostanie wykonane na pierwszych spotkaniach.
Lista tematów: 1. Wprowadzenie do systemu Linux i terminala systemowego
2. Podstawy sieci komputerowych, czyli jak przesyłane są dane między komputerami
3. Podstawy kryptografii i popularne systemy szyfrowania, czyli jak zapewnia się poufność w praktyce
4. Kryptografia symetryczna i asymetryczna
5. Pozyskiwanie informacji i testy penetracyjne, czyli jak ustalić, czy interesujący nas system jest podatny na włamania
6. Bezpieczeństwo systemów operacyjnych, czyli bezpieczna praca w systemowym środowisku
7. Bezpieczeństwo komunikacji sieciowej, czyli jakie problemy pojawiają się w sieciach komputerowych
8. Infrastruktura klucza publicznego, czyli jak zapewnić globalne zaufanie
9. Bezpieczeństwo w wirtualizacji, czyli o problemach współczesnych systemów
10. Ochrona aplikacji webowych
11. Sieci bezprzewodowe, czyli jak łamano szyfrowanie WEP i dlaczego WPS nie jest bezpieczne
12. Analiza zdarzeń, czyli jak szukać śladów włamań i na nie reagować
Kursy CCNA Routing and Switching są przeznaczone dla osób, które dotychczas nie zajmowały się sieciami komputerowymi, jak również dla tych, które już posiadają wstępną wiedzę o nich.
W czasie trwania kursu prowadzone są wykłady i laboratoria związane z zagadnieniami projektowania i zarządzania małymi i średnimi sieciami komputerowymi.
Kursy przygotowują do certyfikacji CCNA Routing & Switching.
W ramach programu Prymusi AGH zrealizowany będzie kurs CCNA Introduction to Networks.
Szczegółowa tematyka zajęć przedstawia się następująco:
1. Wprowadzenie + podstawy konfiguracji systemu IOS
2. Protokoły i komunikacja sieciowa, model OSI
3. Warstwa fizyczna + wprowadzenie do warstwa II
4. Ethernet + urządzenie SWITCH
5. Protokół ARP
6. Routing + wprowadzenie do warstwy III
7. Adresacja IPv4 i IPv6
8. Organizacja podsieci, VLSM
9. Warstwa transportowa
10. Warstwa aplikacji
11. Egzamin końcowy
W ramach kursu zostaną przedstawione wybrane technologie, których poznanie pozwoli uczynić krok w kierunku zostania tzw. makerem czyli osobą potrafiącą samodzielnie konstruować i programować różnego rodzaju gadżety. Kurs koncentruje się na urządzeniach mających zastosowanie domowe i konsumenckie, m.in. termometry, inteligentne kamery oraz urządzenia zapewniające rozrywkę, np. efekty świetlne i dźwiękowe. Bycie makerem ma wiele zalet: poszerza wiedzę techniczną, rozwija kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów - zarówno samodzielnie jak i w zespole. Oferowany kurs pozwala dowiedzieć się, jak działa wiele powszechnie używanych urządzeń elektronicznych oraz jak samodzielnie zbudować tego typu urządzenia. Zajęcia mają formę warsztatów, których uczestnicy konstruują praktyczne gadżety opierające swoje działanie na nowoczesnych mikroprocesorach i miniaturowych komputerach, takich jak Raspberry Pi. Przykładowe tematy:
- Budowa termometru i zdalnego sterowania z Wi-Fi
- Zapoznanie z Raspberry Pi
- Budujemy inteligentną kamerę i efekty świetlne na Raspberry Pi
- Interaktywna gra – sposoby interakcji z urządzeniami mikroprocesorowymi
- Programujemy własne gadżety na USB
- Cyfrowy odtwarzacz dźwięku i muzyki
Program kursu obejmuje poznanie podstaw obsługi frameworka Django i zasad projektowania aplikacji w obiektowym języku programowania Python. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności budowania własnych aplikacji internetowych.
1.Podstawy programowania w języku Python, typy danych i instrukcje.
2.Funkcje, argumenty, klasy, dziedziczenie.
3.Wprowadzenie do systemu kontroli wersji Git.
4.Obsługa środowiska programistycznego.
5.Podstawy działania relacyjnych baz danych na przykładzie SQLite
6.Budowanie modelu danych
7.Tworzenie formularzy na podstawie modelu
8.Uwierzytelnienie i rejestracja
9.Generowany panel administracyjny na podstawie modelu danych
10.Szablony widoków i podstawowa stylizacja aplikacji
Szkolenie jest adresowane do studentów pierwszego roku studiów na AGH. Zakłada się, że kandydat posiada umiejętności posługiwania się komputerem. Podstawowe doświadczenie w programowaniu w dowolnym języku jest mile widziane.
W trakcie kursu zbudujemy prostą, ale kompletną aplikację internetową. Od bazy danych, przez backend i RESTful API do frontendu i aplikacji typu single-page. Uczestnik kursu po jego zakończeniu będzie znać nowoczesne trendy w budowaniu aplikacji internetowych i będzie potrafił zastosować w praktyce przedstawione narzędzia i technologie. Planowany stos technologiczny: SQLite, PHP, SlimFramework, EcmaScript6, Vue.js.