Osoby, które rozpoczynają studia pierwszego stopnia w AGH z najwyższą liczbą punktów lub zostali przyjęci na studia jako laureaci olimpiad stopnia centralnego mogą skorzystać z dodatkowego pakietu korzyści:

  • indywidualnego programu studiów i opieki tutora,
  • bezpłatnego miejsca w domu studenckim,
  • dodatkowych nieodpłatnych form kształcenia (kursy, szkolenia, warsztaty, wycieczki edukacyjne).

 

KURSY I SZKOLENIA oferowane w rok. akad. 2018/2019

1. Wprowadzenie w tematykę programowania robotów mobilnych
2. Sterowanie robotem kołowym z napędem różnicowym
3. Sterowanie robotem kołowym z kołami skrętnymi
4. Sterowanie sześcionożną maszyną kroczącą
5. Sterowanie ramieniem manipulacyjnym o sześciu stopniach swobody
6. Sterowniki behawioralne, deliberatywne, pętka see-think-act
7. Wykorzystanie dalmierza ultradźwiękowego w unikaniu kolizji
8. Wykorzystanie detektora światła w zadaniu śledzenia linii
9. Sterowanie robotem z wykorzystaniem czujnika IMU
10. Algorytmy nawigacji, unikanie kolizji, przemieszczanie w labiryntach
Program kursu obejmuje poznanie podstaw składni i zasad projektowania aplikacji w obiektowo-orientowanym języku programowania, na przykładzie języka Java. W ramach kursu zostaną poruszone zagadnienia:
1. Podstawy programowania imperatywnego, typy danych i instrukcje.
2. Obsługa wejścia i wyjścia programu.
3. Dekompozycja programu na funkcje.
4. Kolekcje i wybrane elementy biblioteki standardowej Java.
5. Klasy, atrybuty, metody.
6. Dziedziczenie i polimorfizm.
7. Wprowadzenie do systemu kontroli wersji Git.
8. Obsługa środowiska programistycznego.
9. Wizualizacja struktury programu obiektowego na diagramie klas.
10. Zasady projektowania obiektowego.
W trakcie kursu zbudujemy prostą, ale kompletną aplikację internetową. Od bazy danych, przez backend i RESTful API do frontendu i aplikacji typu single-page. Uczestnik kursu po jego zakończeniu będzie znać nowoczesne trendy w budowaniu aplikacji internetowych i będzie potrafił zastosować w praktyce przedstawione narzędzia i technologie. Planowany stos technologiczny: MariaDB, PHP, SlimFramework, EcmaScript6, Vue.js.
Kurs "Wprowadzenie do kryptografii i bezpieczeństwa" poświęcony jest przekazaniu podstawowych informacji związanych z zagrożeniami czyhającymi na użytkowników komputerów i Internetu oraz metodom przeciwdziałania tym zagrożeniom. Podczas zajęć przedstawione zostaną praktyczne aspekty kryptografii, jej wykorzystania w codziennym użyciu oraz porady dla osób chcących zabezpieczyć się przed podsłuchiwaniem ich elektronicznej korespondencji. Zaprezentowane będą także popularne ataki dotyczące systemów operacyjnych, sieci komputerowych i aplikacji internetowych. Każdy uczestnik zajęć będzie miał możliwość samodzielnie je wykonać, przekonując się o ich skuteczności, a następnie dowiedzieć się, jak się przed nimi uodpornić.
Zajęcia będą miały charakter popularno-praktyczny. Do uczestnictwa nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza, a wprowadzenie do wykorzystywanego podczas zajęć systemu Linux i sieci komputerowych (jako podstawowego medium transmisji danych) zostanie wykonane na pierwszych spotkaniach.
Kurs przedstawia podstawy bezprzewodowych sieci komputerowych i sieci telefonii komórkowej, skupiając się na ich aspektach praktycznych (konfiguracji punktów dostępowych, kontrolerów WiFi itd.) oraz ich bezpieczeństwie. Podczas zajęć zostaną pokazane przykłady ataków na sieci WiFi, które każdy z uczestników będzie mógł także przeprowadzić samodzielnie, a także zobaczyć, jakie algorytmy i technologie stosowane są do zapewniania bezpieczeństwa w łączności bezprzewodowej.
Zajęcia będą miały charakter popularno-praktyczny. Do uczestnictwa nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza, a wprowadzenie do wykorzystywanych technologii odbędzie się w początkowej części kursu.
Kurs jest wprowadzeniem do programowania w C++. Obejmuje elementy programowania proceduralnego, obiektowego, generycznego i funkcyjnego istotne z punktu widzenia współczesnych zastosowań języka. Jego nauka odbywa się w kontekście zagadnień kluczowych dla każdego programisty dotyczących m.in. architektury komputera, zarządzania pamięcią, procesu kompilacji, projektowania i analizy algorytmów oraz struktur danych. Końcowa część zajęć ma charakter projektowy.
1. Wprowadzenie do uczenia maszynowego
2. Uczenie się pojęć
3. Indukcja drzew decyzyjnych
4. Indukcja reguł
5. Uczenie ze wzmocnieniem
W ramach kursu zostaną przedstawione w praktyce wybrane technologie, których poznanie pozwoli uczynić krok w kierunku zostania tzw. makerem czyli osobą potrafiącą samodzielnie konstruować i programować m.in. gadżety elektroniczne. Kurs będzie koncentrował się na konstrukcji gadżetów mających zastosowanie domowe i konsumenckie, np. termometry, zdalne włączniki domowe, inteligentne kamery oraz urządzenia zapewniające rozrywkę, np. efekty świetlne i dźwiękowe. Zajęcia mają formę warsztatów, których uczestnicy przez budowę gadżetów mogą nabyć przydatnych umiejętności konstrukcji i programowania nowoczesnych urządzeń mikroprocesorowych i miniaturowych komputerów, takich jak Raspberry Pi.
Kurs stanowi wprowadzenie do programowania w języku Python.
Oprócz wprowadzenia składni i mechanizmów języka prezentowane będą podstawowe algorytmy. Kurs pozwoli na zdobycie umiejętności tworzenia prostych aplikacji w języku Python.
Kurs obejmuje zagadnienia związane z akwizycją, przetwarzaniem, przechowywaniem i przesyłaniem danych medycznych. Tematy zajęć dotyczą przedstawienia typów sygnałów medycznych i sposobów ich pomiarów, analizy i klasyfikacji obrazów medycznych, systemów przechowywania danych medycznych, systemów telemedycznych. Zaprezentowane zostaną również zagadnienia związane z bioinformatyką oraz najnowszymi trendami w zakresie stosowania rozwiązań IT w medycynie.
Kurs nawiązuje do trudnych problemów prowadzących do kosztownej analizy wielkich zbiorów danych (prognozy globalnego ocieplenia, diagnostyka nowotworów, znajdowanie złóż ropy naftowej, etc.), których rozwiązanie przy pomocy klasycznych algorytmów deterministycznych wydaje się „mission impossible”.
Spróbujemy w sposób przystępny, a jednocześnie precyzyjny uzasadnić, dlaczego taka misja wykorzystująca nowoczesne algorytmy stochastyczne zwane „naturalnymi” może zakończyć się sukcesem.
Na marginesie tworzonych strategii i ich analiz udaje się czasem uzyskać odpowiedzi na niebanalne pytania, jak dla przykładu: czy seks dwupłciowy jest optymalny dla rozwoju gatunku, lub czy polityk kierujący efektywnie działającym państwem rzeczywiście powinien być inteligentny?
Kursy CCNA Routing and Switching są przeznaczone dla osób, które dotychczas nie zajmowały się sieciami komputerowymi, jak również dla tych, które już posiadają wstępną wiedzę o nich. W czasie trwania kursu prowadzone są wykłady i laboratoria związane z zagadnieniami projektowania i zarządzania małymi i średnimi sieciami komputerowymi. Kursy przygotowują do certyfikacji CCNA Routing & Switching. W ramach programu Prymusi AGH zrealizowany będzie kurs CCNA Introduction to Networks.
Szczegółowa tematyka zajęć przedstawia się następująco:
1. Wprowadzenie + podstawy konfiguracji systemu IOS
2. Protokoły i komunikacja sieciowa, model OSI
3. Warstwa fizyczna + wprowadzenie do warstwa II
4. Ethernet + urządzenie SWITCH
5. Protokół ARP
6. Routing + wprowadzenie do warstwy III
7. Adresacja IPv4 i IPv6
8. Organizacja podsieci, VLSM
9. Warstwa transportowa
10. Warstwa aplikacji
11. Egzamin końcowy
1. Omówienie platformy sprzętowej Arduino UNO R3 oraz narzędzi programistycznych z nią związanych. Obsługa wyjść i wejść cyfrowych.
2. Komunikacja z Arduino przez interfejs UART.
3. Znakowy wyświetlacz LCD.
4. Przetwornik analogowo-cyfrowy i jego zastosowania.
5. Wyjścia PWM. Sterowanie serwomechanizmami i silnikami prądu stałego.
6. Bezprzewodowa komunikacja z Arduino przy pomocy Bluetooth.
7. Budowa prostego robota mobilnego cz1.
8. Budowa prostego robota mobilnego cz2.
9. Arduino i Internet.
10. Przykłady innych, ciekawych zastosowań platformy Arduino.
W ramach cyklu zajęć chcemy wyjaśnić zagadnienia związane z odbieraniem przez użytkownika aplikacji lub strony internetowej i jak uwzględnić je w procesie projektowania.
Wymaga to zrozumienia podstawowych praw percepcji oraz modeli zachowań człowieka, a także mądrego uwzględnienia odbiorcy w procesie tworzenia produktu.
Zajęcia obejmują wykłady oraz ćwiczenia praktyczne ze zbierania danych o wymaganiach użytkownika, tworzenia prototypów aplikacji oraz testowania ich.
1. Wprowadzenie do pakietu numerycznego NumPy.
2. Wprowadzenie do podstawowych pojęć statystycznego uczenia maszynowego.
3. Architektura sieci feed-forward.
4. Algorytm wstecznej propagacji błędu.
5. Algorytm stochastycznego spadku wzdłuż gradientu i metoda pędu.
6. Klasyfikacja danych modelem MLP.
7. Metody regularyzacji sztucznych sieci neuronowych.
8. Autoenkodery
1. Podstawy projektowania gry komputerowej.
2. Podstawy programowania gry komputerowej.
3. Praca z programem Unity3D.
4. Podstawy tworzenia skryptów w języku C#.
5.Prototypowanie z użyciem programu Unity3D.
W wielu językach tradycyjnie imperatywnych (w tym obiektowych, jak np. Java, C# czy C++) dodano typowe dla języków funkcyjnych konstrukcje (np. wyrażenia lambda, leniwe wartościowanie czy funkcje wyższego rzędu), których znajomość stała się kluczowa dla każdego programisty. Kurs jest wprowadzeniem do programowania funkcyjnego w Javie. Uczestnicy poznają zasady, techniki i wzorce programowania funkcyjnego, które są uniwersalne i przydatne w większości używanych obecnie języków programowania.
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zaawansowanej obsługi programu AutoCAD. Ukończenie takiego kursu i zdobyta wiedza pozwolą na rozwinięcie umiejętności posługiwania się nowoczesnym oprogramowaniem wspomagającym możliwość prowadzenia w przyszłości badań naukowych oraz wzmocnienie pozycji absolwentów na rynku pracy. Z konsultacji z potencjalnymi pracodawcami wynika, że umiejętność obsługi pakietów komputerowych wspomagających projektowanie jest coraz częściej warunkiem stawianym w wymaganiach konkursowych dla potencjalnych pracowników wielu przedsiębiorstw z branży związanej z geologią, ochroną i inżynierią środowiska oraz urzędów administracji państwowej i samorządowej. W takich właśnie firmach najczęściej poszukują zatrudnienie nasi absolwenci.
Modelowanie bryłowe: tworzenie trójwymiarowego modelu wybranego obiektu fizycznego, tworzenie trójwymiarowego modelu na podstawie istniejącej dokumentacji technicznej 2D.Tworzenie dokumentacji technicznej 2D na podstawie trójwymiarowego modelu. Modelowanie hybrydowe. Content Center. Absolwenci kursu otrzymują dyplom AGH informujący o ukończeniu kursu i zawierający szczegółową informacje o jego programie.
Solid Edge to parametryczny, hybrydowy system CAD 3D pracujący na platformie Microsoft Windows. Ma szeroki zakres funkcjonalności i przeznaczony jest do tworzenia parametrycznych modeli 3D pojedynczych elementów, zespołów oraz sporządzania kompletnej dokumentacji rysunkowej. Dwa wysokowydajne modelery graficzne - Parasolid i D-Cubed umożliwiają połączenie bezpośredniego modelowania z precyzyjną kontrolą geometrii za pomocą sterujących wymiarów 3D, co zapewnia niespotykaną dotąd szybkość i prostotę procesu projektowania.Absolwenci kursu otrzymują dyplom AGH informujący o ukończeniu kursu i zawierający szczegółową informacje o jego programie.
Kurs nurkowania OWD (Open Water Diver) w ramach, którego uczestnik pozna Zakrzówek, który został wybrany jako drugie na świecie miejsce nurkowe w ankiecie portalu Skyscanner (wyprzedził Malediwy, Sipadan i Silfrę) oraz nauczy się podstaw nurkowania i zdobędzie uprawnienia w nurkowaniu do 18 metrów.
W ramach kursu przewidziane jest nurkowanie w sprzęcie, trening pływalności oraz podstawowych umiejętności pomocy drugiemu nurkowi. Po zdobyciu uprawnień, nadawanych przez organizację PADI, uczestnik będzie mógł zobaczyć i poczuć podwodny świat w samym centrum Krakowa. Kurs organizowany przy współpracy z Centrum Nurkowym Kraken.
Warsztaty przeznaczone są dla osób posiadających znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym (matura rozszerzona na 75%), które pragną podjąć studia na jednej z partnerskich uczelni niemieckich. Tematyka warsztatów:
- zasady funkcjonowania uczelni w Niemczech (wydziały, kierunki, rodzaje zajęć, formy zaliczeń, stypendia)
- zasady formalnej korespondencji mailowej
- przygotowanie prezentacji
- pisanie abstraktów
- język akademicki, słownictwo związane ze studiami
- elementy języka technicznego - praca z tekstami technicznymi dopasowanymi do potrzeb uczestników warsztatów
Warsztaty adresowane są do osób, które dotychczas nie uczyły się języka rosyjskiego i chciałyby w krótkim czasie opanować podstawy tego języka oraz poszerzyć wiadomości o kulturze naszego wschodniego sąsiada.
Program warsztatów:
(Etap I)
Założeniem warsztatów na pierwszym etapie jest zapoznanie uczestników szkolenia z alfabetem rosyjskim i opanowanie go w maksymalnie krótkim czasie, aby można było przejść do drugiego etapu – czynnego posługiwania się językiem rosyjskim.
(Etap II)
Głównym założeniem jest - opanowanie i doskonalenie umiejętności praktycznego posługiwania się językiem rosyjskim w mowie i piśmie.
Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia życia codziennego, nawiązuje do kultury rosyjskiej, stwarza możliwości łatwiejszego zainicjowania bezpośrednich kontaktów z rosyjskojęzycznymi partnerami biznesowymi w przyszłości.
W warsztatach mile widziane są osoby utalentowane językowo, dla których poznawanie kolejnego języka będzie źródłem prawdziwej satysfakcji i radości.
Warsztaty przeznaczone są dla osób posiadających znajomość języka hiszpańskiego na poziomie A2/B1, którzy są zainteresowani kontynuacją nauki tego języka w SJO AGH i/lub wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus+. Zapraszamy wszystkich, szczególnie maturzystów języka hiszpańskiego!
Powtórzymy, przypomnimy, utrwalimy, porozmawiamy, poznamy ofertę uczelni hiszpańskich. Założenia warsztatów:
Powtórka materiału z języka hiszpańskiego – poziom A2/B1.
Ćwiczenie słownictwa i struktur gramatycznych w oparciu o różnorodne materiały dydaktyczne.
Mówić, mówić, mówić – ćwiczenia praktyczne.
Przedstawienie i dyskusja na temat możliwości wyjazdu na studia do Hiszpanii w ramach programu Erasmus+.