W ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” AGH stawia m.in. na podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów. Dlatego dla najlepszych kandydatów na studia w AGH został przygotowany program „Prymusi AGH”, którym oprócz bardzo dobrego wykształcenia i wiedzy oferujemy również możliwość dodatkowego rozwoju naukowego, kulturalnego i sportowego oraz opiekę tutora, a także pomoc w zakwaterowaniu w postaci darmowego miejsca w domu studenckim.
Do programu mogą być zakwalifikowani kandydaci, którzy znaleźli się wśród 5% najlepszych na listach rankingowych lub zostali przyjęci na studia jako laureaci i finaliści olimpiad.

Benefity

1. dodatkowe nieodpłatne formy kształcenia i rozwoju (kursy, szkolenia, tutoring, warsztaty, wycieczki edukacyjne)
2. bon na wydarzenia kulturalne (koncerty, występy artystów, kabarety, stand up, festiwale itp.), zwany bonem WK;
3. bon rekreacyjno-sportowy na dofinansowanie lub zakup biletów na basen AGH (karnet), zwany bonem RS;
4. bezpłatne miejsce w domu studenckim.
Dodatkowe nieodpłatne formy kształcenia i rozwoju
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zaawansowanej obsługi programu AutoCAD. Ukończenie takiego kursu i zdobyta wiedza pozwolą na rozwinięcie umiejętności posługiwania się nowoczesnym oprogramowaniem wspomagającym możliwość prowadzenia w przyszłości badań naukowych oraz wzmocnienie pozycji absolwentów na rynku pracy. Z konsultacji z potencjalnymi pracodawcami wynika, że umiejętność obsługi pakietów komputerowych wspomagających projektowanie jest coraz częściej warunkiem stawianym w wymaganiach konkursowych dla potencjalnych pracowników wielu przedsiębiorstw z branży związanej z geologią, ochroną i inżynierią środowiska oraz urzędów administracji państwowej i samorządowej. W takich właśnie firmach najczęściej poszukują zatrudnienie nasi absolwenci.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania, przeprowadzania i dokumentowania audytów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z wymaganiami normy ISO 45001. Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania audytów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowania wymagań ISO 45001 w trakcie audytu jako kryterium oceny oraz zarządzania zespołem audytorów wewnętrznych.
Wyjazd do największego laboratorium fizyki cząstek na świecie - CERN w Genewie. Studenci będą mieli okazję zobaczyć infrastrukturę ogromnych eksperymentów na Wielkim Zderzaczu Hadronów. Po laboratoriach będą oprowadzać ich nie tylko fizycy, ale też inżynierowie i informatycy zaangażowani w obsługę badań wykonywanych w CERN. Wyjazd stanowi doskonałą okazję, aby poznać ich pracę z bliska oraz dowiedzieć się o perspektywach odbycia stażu w tym ośrodku naukowym. Ponadto oprócz szeregu atrakcji naukowych, studenci będą mieli też możliwość indywidualnego zwiedzania Genewy. W ramach akcji Prymusi AGH pokrywane są koszty transportu do i z Genewy, noclegów, oraz wyżywienia. Szczegółowy program wizyty, dostosowany będzie do aktualnych warunków epidemiologicznych. Na chwilę obecną CERN wstrzymał zamawianie oficjalnych wycieczek co najmniej do 15 września (realne jest zagrożenie, że wizyta w CERN nie będzie możliwa).
W przypadku braku możliwości wyjazdu do Szwajcarii zorganizowany zostanie kurs "on-line" lub zwiedzanie innych wielkich urządzeń badawczych (np. SOLARIS, Cyklotron w IFJ).
Termin: luty 2021 (może ulec zmianie w zależności od warunków epidemiologicznych i możliwości rezerwacji w CERNie).
Kurs nurkowania OWD (Open Water Diver), w ramach którego uczestnik pozna miejsca nurkowe w Krakowie i okolicach, w tym m.in. Zakrzówek, który został wybrany jako drugie na świecie miejsce nurkowe w ankiecie portalu Skyscanner (wyprzedził Malediwy, Sipadan i Silfrę) oraz nauczy się podstaw nurkowania i zdobędzie uprawnienia PADI w nurkowaniu do 18 metrów. W ramach kursu przewidziane jest nurkowanie w sprzęcie, trening pływalności oraz podstawowych umiejętności pomocy drugiemu nurkowi. Kurs organizowany przy współpracy z Centrum Nurkowym Kraken. Czas trwania kursu: 5 modułów teoretycznych – ok. 10 godzin. 5 modułów basenowych – ok. 10 godzin. 4 nurkowania na wodach otwartych.
Prowadzący: Bartosz Baliś. Tematem kursu będzie wprowadzenie do chmur obliczeniowych takich jak Google Cloud i Amazon AWS. Tematyka zajęć będzie obejmować m.in. zakładanie konta w chmurze, pozyskiwanie środków studenckich na usługi chmurowe, korzystanie z konsoli w przeglądarce i klienta linii poleceń, konfiguracja maszyn wirtualnych, przechowywanie plików, administracja kontem, podstawy bezpieczeństwa, korzystanie z ofert edukacyjnych (Google for Education, AWS Educate).
Prowadzący: Wojciech Frącz/Izabella Szlósarczyk. W trakcie kursu zbudujemy prostą, ale kompletną aplikację internetową. Od bazy danych, przez backend i RESTful API do frontendu i aplikacji typu single-page. Uczestnik kursu po jego zakończeniu będzie znać nowoczesne trendy w budowaniu aplikacji internetowych i będzie potrafił zastosować w praktyce przedstawione narzędzia i technologie. Planowany stos technologiczny: SQLite, PHP, SlimFramework, EcmaScript6, Vue.js.
Program kursu obejmuje poznanie podstaw składni i zasad projektowania aplikacji w obiektowo-orientowanym języku programowania, na przykładzie języka Java.
Prowadzący: Michał Idzik/Radosław Łazarz. Program kursu obejmuje poznanie podstaw składni i zasad projektowania aplikacji w obiektowo-orientowanym języku programowania, na przykładzie języka Java. W ramach kursu zostaną poruszone zagadnienia:
• Podstawy programowania imperatywnego, typy danych i instrukcje.
• Obsługa wejścia i wyjścia programu.
• Dekompozycja programu na funkcje.
• Kolekcje i wybrane elementy biblioteki standardowej Java.
• Klasy, atrybuty, metody.
• Dziedziczenie i polimorfizm.
• Wstęp do programowania współbieżnego • Obsługa środowiska programistycznego.
• Wizualizacja struktury programu obiektowego na diagramie klas.
• Zasady projektowania obiektowego.
Prowadzący: Roman Dębski. Kurs jest wprowadzeniem do programowania w C++. Obejmuje elementy programowania proceduralnego, obiektowego, generycznego i funkcyjnego istotne z punktu widzenia współczesnych zastosowań języka. Jego nauka odbywa się w kontekście zagadnień kluczowych dla każdego programisty dotyczących m.in. architektury komputera, zarządzania pamięcią, procesu kompilacji, projektowania i analizy algorytmów oraz struktur danych. Końcowa część zajęć ma charakter projektowy.
Prowadzący: Maciej Paszyński. Program kursu obejmuje:
1. Podstawy przyspieszenia programów napisanych w języku C/C++
• jak używać zmiennych globalnych i lokalnych żeby przyspieszyć kod
• jak przekazywać zmienne do funkcji tak żeby nie spowolnić programu
• jak optymalnie używać warunków if/else/switch case
• metody rozwijania pętli w celu przyspieszenia działania programu
• jak używać wskaźników tak żeby program działał szybko
2. Podstawy optymalnego pisania kodów na komputery równoległe
• jak działa komputer równoległy o pamięci współdzielonej
• jak działa komputer równoległy o pamięci rozproszonej
• jak działa karta graficzna GPGPU
• jak dobrze zaprojektować prosty program na komputer równoległy o pamięci rozproszonej
• jak dobrze zaprojektować prosty program na komputer równoległy o pamięci współdzielonej
• jak dobrze zaprojektować prosty program na kartę graficzną GPGPU
3. Jak za pomocą 10 kroków przyspieszyć 100 razy przykładowy program napisany w C/C++
Prowadzący: Dawid Suder. Kurs ma przekazać podstawowe informacje związane z zagrożeniami czyhającymi na użytkowników komputerów i Internetu oraz omówić metody przeciwdziałania tym zagrożeniom. Podczas zajęć przedstawione zostaną praktyczne aspekty kryptografii, jej wykorzystania w codziennym użyciu oraz porady dla osób chcących zabezpieczyć się przed podsłuchiwaniem ich elektronicznej korespondencji. Zaprezentowane będą także popularne ataki dotyczące systemów operacyjnych, sieci komputerowych i aplikacji internetowych. Każdy uczestnik zajęć będzie miał możliwość samodzielnie je wykonać, przekonując się o ich skuteczności, a następnie dowiedzieć się, jak się przed nimi uodpornić. Zajęcia będą miały charakter popularno-praktyczny. Do uczestnictwa nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza, na pierwszych spotkaniach będzie miało miejsce wprowadzenie do wykorzystywanego podczas zajęć systemu Linux i sieci komputerowych (jako podstawowego medium transmisji danych).
Prowadzący: Wojciech Turek. Kurs obejmuje wprowadzenie w tematykę programowania robotów mobilnych, czyli między innymi:
• sterowanie robotem kołowym z napędem różnicowym, robotem z kołami skrętnymi, sterowanie sześcionożną maszyną kroczącą, sterowanie ramieniem manipulacyjnym o sześciu stopniach swobody
• sterowniki behawioralne, deliberatywne, pętla see-think-act
• wykorzystanie dalmierza ultradźwiękowego w unikaniu kolizji
• wykorzystanie detektora światła w zadaniu śledzenia linii
• sterowanie robotem z wykorzystaniem czujnika IMU
• algorytmy nawigacji, unikanie kolizji, przemieszczanie w labiryntach
Prowadzący: Agnieszka Rudnicka.
Szkolenie jest adresowane do studentów pierwszego roku studiów na AGH. Zakłada się, że kandydat posiada umiejętności posługiwania się komputerem. Podstawowe doświadczenie w programowaniu w dowolnym języku jest mile widziane. Program kursu obejmuje poznanie podstaw obsługi frameworka Django i zasad projektowania aplikacji w obiektowym języku programowania Python. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności budowania własnych aplikacji internetowych.
• Obsługa środowiska programistycznego
• Wprowadzenie do systemu kontroli wersji Git
• Podstawy programowania w języku Python, typy danych i instrukcje
• Podstawy stosu programistycznego dla aplikacji webowych
• Podstawy działania relacyjnych baz danych na przykładzie SQLite
• Budowanie modelu danych
• Tworzenie formularzy na podstawie modelu
• Uwierzytelnienie i rejestracja
• Zarządzanie danymi przez wygenerowany panel administracyjny
• Szablony widoków i podstawowa stylizacja aplikacji
Prowadzący: Bartosz Minch.
Kurs koncentruje się na zapoznaniu uczestników z metodami uczenia maszynowego, które znajdują rosnące zastosowanie w nowoczesnych technologiach informatycznych. Punktem startowym jest zapoznanie uczestników z metodami klasycznymi, przedstawienie ich ograniczeń oraz uzasadnienia dla metod uczących. Przedstawione zostaną metody preprocessingu danych wsadowych dla systemu uczącego (ich przygotowanie, obróbka, interpretacja etc.). Całość realizowanego materiału oparta byłaby o stosownie zawężoną dawkę teorii i realizowanie zagadnień praktycznych. Wykorzystane technologie: Python, C++, środowisko Orange.
Prowadzący: Bartosz Minch.
Kurs koncentruje się na zapoznaniu uczestników z metodami wizualizacji dużych zbiorów danych wielowymiarowych oraz metodami osadzania tych danych. Przedstawione zostaną metody liniowe (np. PCA, LDA) oraz nieliniowe (np. MDS, t-SNE) redukcji wymiarowości. Ważnym elementem będzie przedstawienie zastosowań, różnic i ograniczeń przedstawianych metod. Całość realizowanego materiału oparta będzie o stosownie zawężoną dawkę teorii i realizowanie zagadnień praktycznych. Wykorzystane technologie: Python, C++, środowisko Orange.
Prowadzący: Michał Orzechowski.
Uczestnicy kursu zapoznają się z popularnymi i otwartymi narzędziami niezbędnymi do rozwoju oprogramowania w realiach środowisk chmurowych. Podstawową narracją kursu będzie stworzenie przez studentów (podzielonych na grupy) prostej aplikacji internetowej składającej się z warstw frontend i backed (baza danych) i uruchomienie jej na chmurze. W ramach tego na kolejnych zajęciach będą prezentowane kolejne narzędzia niezbędne do realizacji tego zadania, min. git, github, gitflow, linux i jego podstawowe komendy, kontenery (docker), maszyny wirtualne, chmury (AWS, Google, Openstack), CI/CD. Ponadto, praca w grupach umożliwi studentom zapoznanie się z podstawowymi problemami i wyzwaniami związanymi z rozwojem oprogramowania przez więcej, niż jednego programistę w ramach systemu kontroli wersji.
Prowadzący: Rafał Grzeszczuk, Aleksander Mendyk, Jakub Szlęk, Adam Pacławski, Michał Orzechowski.
W ramach kursu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi narzędziami pracy data scientistów, a także zrozumieją teorię, która za nimi stoi. Kurs zorientowany jest na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy - w trakcie jego realizacji studenci będą realizować projekt, dzięki któremu wypróbują poznane techniki. Poruszane zagadnienia to m. in. eksploracja danych, klasyczne algorytmy klasyfikacji, regresji i klasteryzacji oraz bardziej zaawansowane tematy, takie jak głębokie sieci neuronowe.
Prowadzący: Filip Malawski/ Łukasz Czekierda.
Uczestnicy kursu poznają podstawy techniczne diagnozowania pacjentów z użyciem badań EKG, USG, tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego. Omówione zostaną metody wizualizacji danych medycznych, w tym 3D. Przedstawione zostaną również nowoczesne systemy wspomagania decyzji, w tym wykorzystujące sztuczną inteligencję, oraz systemy telemedyczne, w tym system TeleDICOM stworzony w Katedrze Informatyki AGH, wykorzystywany w szpitalach Małopolski. Tematyka zajęć obejmie także podstawy bioinformatyki oraz aktualne trendy w technologiach medycznych. Na zajęciach uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z gotowych narzędzi wykorzystywanych w danym obszarze (np. narzędzie do przeglądania i analizy obrazowych danych medycznych czy system telemedyczny) oraz będą realizować proste ćwiczenia programistyczne w języku Python związane z danymi tematami. Zaplanowane jest również spotkanie z lekarzem lub technikiem z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie.
Prowadzący: Maciej Smółka.
Przedmiot obejmuje podstawy programowania w języku R. Szczególny nacisk położony będzie na operacje na zbiorach danych. Zostaną poruszone takie zagadnienia, jak importowanie, porządkowanie, transformacje i wizualizacja danych.
Prowadzący: Łukasz Czekierda/ Sławomir Zieliński.
Kursy CCNA Routing and Switching są przeznaczone dla osób, które dotychczas nie zajmowały się sieciami komputerowymi, jak również dla tych, które już posiadają wstępną wiedzę o nich. W czasie trwania kursu prowadzone są wykłady i laboratoria związane z zagadnieniami projektowania i zarządzania małymi i średnimi sieciami komputerowymi. Zajęcia będą prowadzone w laboratorium sieci komputerowych na rzeczywistych urządzeniach sieciowych (w razie ograniczeń dostępu do laboratorium spowodowanych epidemią - na symulatorach tych urządzeń). Kursy przygotowują do certyfikacji CCNA Routing & Switching.
W ramach programu Prymusi AGH zrealizowany będzie moduł CCNA Introduction to Networks w najnowszej wersji (7.0). Tematyka zajęć przedstawia się następująco:
1. Wprowadzenie + podstawy konfiguracji systemu IOS
2. Protokoły i komunikacja sieciowa, model OSI
3. Warstwa fizyczna + wprowadzenie do warstwa II
4. Ethernet + urządzenie SWITCH
5. Protokół ARP
6. Routing + wprowadzenie do warstwy III
7. Adresacja IPv4 i IPv6
8. Organizacja podsieci, VLSM
9. Warstwa transportowa
10. Warstwa aplikacji
11. Egzamin końcowy
Prowadzący: Robert Brzoza – Woch.
W ramach kursu zostaną przedstawione wybrane technologie, których poznanie pozwoli zainteresowanym zostać tzw. makerem czyli osobą potrafiącą samodzielnie konstruować i programować różnego rodzaju gadżety. Kurs koncentruje się na urządzeniach mających zastosowanie domowe i konsumenckie, m.in. urządzenia ułatwiające codzienne życie w domu, zapewniające rozrywkę, inteligentne kamery, a także efekty świetlne i dźwiękowe. Można także dowiedzieć się i sprawdzić w praktyce, jak samodzielnie zaprojektować, a następnie wydrukować na drukarce 3D elementy mechaniczne do gadżetów, np. obudowy, uchwyty lub elementy wykonawcze. Bycie makerem ma wiele zalet: poszerza wiedzę techniczną, rozwija kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów - zarówno samodzielnie jak i w zespole. Oferowany kurs pozwala dowiedzieć się, jak działa wiele powszechnie używanych urządzeń elektronicznych oraz jak samodzielnie zbudować tego typu urządzenia. Zajęcia mają formę warsztatów, których uczestnicy konstruują praktyczne gadżety opierające swoje działanie na nowoczesnych mikroprocesorach i miniaturowych komputerach, takich jak Raspberry Pi.
Prowadzący: Radosław Łazarz.
W ramach kursu prezentowane będą główne koncepcje i problemy uczenia maszynowego, takie jak uczenie z nadzorem, uczenie nienadzorowane, uczenie ze wzmocnieniem, uczenie reprezentacji czy uczenie ansambli. Zwrócimy uwagę zarówno na filozoficzne jak i praktyczne aspekty tych zagadnień. Zajmiemy się również kwestiami związanymi z wizualizacją przetwarzanych danych, zarówno tych małej jak i wielkiej skali. Kurs będzie miał naturę przeglądową, odwołując się zarówno do klasycznych już metod (SVM, PCA) jak i bardziej współczesnych rozwiązań (CNN, t-SNE). Zadania praktyczne realizowane będą w oparciu o narzędzia dostępne dla języka Python.
Prowadzący: Marek Gajęcki.
Kurs stanowi wprowadzenie do programowania w języku Python. Oprócz wprowadzenia składni i mechanizmów języka prezentowane będą podstawowe algorytmy. Kurs pozwoli na zdobycie umiejętności tworzenia prostych aplikacji w języku Python.
Prowadzący: Grażyna Starzec.
W trakcie kursu przedstawione zostaną najważniejsze elementy związane z zastosowaniem algorytmiki do optymalizacji realnych problemów, w dziedzinach takich jak logistyka, ekonomia czy elektronika. Zaczynając od najprostszych algorytmów brute-force i programowania dynamicznego, po algorytmy ewolucyjne, metaheurystyki i inteligencję zbiorową dla problemów NP-trudnych. W ramach wprowadzenia zaprezentowane zostaną aspekty teoretyczne tych zagadnień, a następnie wszystkie poznane techniki zostaną przetestowane w praktycznych zastosowaniach.
Benefity są przyznawane kandydatom w zależności od grupy, do której zostaną zakwalifikowani

W tym roku po raz pierwszy w ramach programu dzielimy uczestników na 4 grupy:

 1. grupa pierwsza – laureaci lub finaliści olimpiad stopnia centralnego, uprawnieni do przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w AGH z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego
 2. grupa druga – kandydaci, którzy znaleźli się wśród 5% najlepszych na liście rankingowej kandydatów w całej uczelni i uzyskali wskaźnik rekrutacji nie mniejszy niż 950 pkt. oraz nie kwalifikują się do grupy pierwszej
 3. grupa trzecia – kandydaci, którzy znaleźli się wśród 5% najlepszych na liście rankingowej kandydatów danego kierunku studiów i uzyskali wskaźnik rekrutacyjny nie mniejszy niż 700 pkt. oraz nie kwalifikują się do grupy pierwszej i drugiej
 4. grupa czwarta – kandydaci, którzy uzyskali wskaźnik rekrutacyjny nie mniejszy niż 950 pkt. i nie kwalifikują się do grup 1-3.

Uczestnicy należący do:

 • grupy pierwszej, mają prawo wyboru maksymalnie dwóch benefitów spośród określonych w punktach 1-4
 • grupy drugiej, mają prawo wyboru maksymalnie dwóch benefitów spośród określonych w punktach 1-4
 • grupy trzeciej, mają prawo wyboru maksymalnie jednego benefitu spośród określonych w punktach 2-3
 • grupy czwartej, mają prawo wyboru maksymalnie jednego benefitu spośród określonych w punktach 2-4.
Warunki, które trzeba spełnić, aby wziąć udział w programie
 1. Wpisać się na listę studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w AGH i podjąć te studia w roku zdania egzaminu maturalnego.
 2. Posiadać
  • wskaźnik rekrutacji wyższy lub równy 700 pkt wyliczony zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w danym roku akademickim
  albo
  • zaświadczenie stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady zwalniające z postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów zgodnie z Uchwałą Senatu AGH w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich w danym roku akademickim.
Deklaracja chęci udziału w Programie „Prymusi AGH”

O możliwości przystąpienia do Programu Kandydat będzie powiadamiany poprzez system obsługi rekrutacji e-Rekrutacja. W ten sposób otrzyma również informację, do której grupy uczestników został zakwalifikowany oraz link do ankiety beneficjenta.

Aby przystąpić do programu Kandydat powinien wypełnić ankietę beneficjenta Programu.

Uwaga! Przystąpienie uczestników do Programu jest ograniczone czasowo.

Ankieta beneficjenta Programu dla kandydata zakwalifikowanego do Programu udostępniana jest w systemie e-Rekrutacja przez okres 7 dni:

 • w przypadku uczestników grupy pierwszej - od dnia zakończenia wpisów na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów w cyklu rekrutacyjnym nr 1 t.j. od 27.08.2020 do 02.09.2020
 • w przypadku uczestników grupy drugiej i trzeciej – od dnia zakończenia wpisów na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów w cyklu rekrutacyjnym nr 2 t.j. od 03.09.2020 do 09.09.2020
 • w przypadku uczestników grupy czwartej – od dnia zakończenia wpisów na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów w cyklu rekrutacyjnym nr 3, t.j. od 10.09.2020 do 16.09.2020
O kwalifikacji do poszczególnych benefitów Programu, w przypadku ograniczonej ich liczby, decyduje kolejność zgłoszeń.
Niewypełnienie ankiety beneficjenta Programu, w terminach wskazanych powyżej, oznacza rezygnację z przystąpienia do Programu.