Formularze dokumentów przydatnych w procesie rekrutacyjnym

Pełnomocnictwo do podpisywania, składania i odbierania w imieniu kandydata wszelkich dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji na studia w AGH.

Niezbędne dla osób reprezentujących kandydatów w trakcie procesu rekrutacji. Uwaga: pełnomocnictwo wymaga potwierdzenia notarialnego własnoręczności podpisu kandydata.

Pełnomocnictwo (pdf) / Pełnomocnictwo (doc)

Oświadczenie dla absolwentów AGH w sprawie wyliczenia składnika E wskaźnika rekrutacji na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego wraz ze zgodą na przekazanie protokołu egzaminu kierunkowego z Dziekanatu Wydziału do CR.

Oświadczenie (pdf) / Oświadczenie (docx)

Oświadczenie kandydata dotyczące rezygnacji z rekrutacji przed ogłoszeniem wyników kwalifikacji

Oświadczenie (pdf) / Oświadczenie (docx)

Oświadczenie kandydata dotyczące rezygnacji z rekrutacji po dokonaniu wpisu na studia

Oświadczenie (pdf) / Oświadczenie (docx)

Oświadczenie kandydata dotyczące rezygnacji z jednej deklaracji przed ogłoszeniem wyników kwalifikacji

Oświadczenie (pdf) / Oświadczenie (docx)

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego kandydata na studia

Oświadczenie (pdf) / Oświadczenie (docx)

Podanie o przedłużenie/przywrócenie terminu wpisu

Podanie (pdf) / Podanie (docx)

Wzór ślubowania studenta

Ślubowanie (pdf) / Ślubowanie (docx)

Przepisy regulujące zasady rekrutacji

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Uchwała nr 55/2021 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Nr 67/2021 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia kalendarza rekrutacji zimowej na studia drugiego stopnia w AGH rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 25/2021 Rektora AGH z 13 maja 2021 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja

Zarządzenie nr 30/2021 Rektora AGH z 26 maja 2021 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 31/2021 Rektora AGH z 26 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji rekrutacji kandydatów posiadających obywatelstwo polskie na pierwszy rok studiów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022 oraz wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia

Zarządzenie nr 32/2021 Rektora AGH z 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

Uchwała nr 67/2021 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023

Olimpijczycy 2020-2022

Uchwała nr 57/2021 Senatu AGH w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego

Olimpiady 2023

Uchwała nr 56/2021 w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich w 2023 r.

Olimpiady 2024

Uchwała nr 58/2021 w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich w 2024 r. 

Informacje uzupełniające

Wykaz Przychodni Medycyny Pracy, z którymi AGH zawarło umowę na badania lekarskie kandydatów na studia, studentów i doktorantów

Informacje na temat świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Informacje dla osób zainteresowanych zakwaterowaniem w akademikach Miasteczka Studenckiego AGH