Formularze dokumentów przydatnych w procesie rekrutacyjnym

Pełnomocnictwo do podpisywania, składania i odbierania w imieniu kandydata wszelkich dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji na studia w AGH.

Niezbędne dla osób reprezentujących kandydatów w trakcie procesu rekrutacji. Uwaga: pełnomocnictwo wymaga potwierdzenia notarialnego własnoręczności podpisu kandydata.

Pełnomocnictwo (pdf) / Pełnomocnictwo (doc)

Oświadczenie dla absolwentów AGH w sprawie wyliczenia składnika E wskaźnika rekrutacji na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego wraz ze zgodą na przekazanie protokołu egzaminu kierunkowego z Dziekanatu Wydziału do CR.

Oświadczenie (pdf) / Oświadczenie (docx)

Oświadczenie kandydata dotyczące rezygnacji z rekrutacji przed ogłoszeniem wyników kwalifikacji

Oświadczenie (pdf) / Oświadczenie (docx)

Oświadczenie kandydata dotyczące rezygnacji z rekrutacji po dokonaniu wpisu na studia

Oświadczenie (pdf) / Oświadczenie (docx)

Oświadczenie kandydata dotyczące rezygnacji z jednej deklaracji przed ogłoszeniem wyników kwalifikacji

Oświadczenie (pdf) / Oświadczenie (docx)

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego kandydata na studia

Oświadczenie (pdf) / Oświadczenie (docx)

Wzór ślubowania studenta

Ślubowanie (pdf) / Ślubowanie (docx)

Przepisy regulujące zasady rekrutacji

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie Nr 16/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji rekrutacji kandydatów posiadających obywatelstwo polskie na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 oraz wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia

Zarządzenie Nr 72/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia kalendarza rekrutacji zimowej na studia drugiego stopnia w AGH rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie Nr 12/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia kalendarza rekrutacji letniej na studia pierwszego i drugiego stopnia w AGH na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie Nr 9/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2019/2020 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja

Uchwała nr 158/2018 Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 62/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego

Uchwała nr 159/2018 Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 146/2018 Senatu AGH z dnia 28 listopada 2018 r.w sprawie zmiany nazwy niektórych kierunków studiów prowadzonych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Uchwała Nr 57/2019 Senatu AGH z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Opłaty

Zarządzenie Nr 21/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2019 Rektora AGH z dnia 27 maja 2019 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2019 Rektora AGH z dnia 27 maja 2019 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 21/2019 Rektora AGH z dnia 27 maja 2019 r.

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 97/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021

Olimpiady 2023

Uchwała nr 96/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich w 2023 r.

Informacje uzupełniające

Wykaz Przychodni Medycyny Pracy, z którymi AGH zawarło umowę na badania lekarskie kandydatów na studia, studentów i doktorantów

Informacje na temat świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Informacje dla osób zainteresowanych zakwaterowaniem w akademikach Miasteczka Studenckiego AGH