Formularze dokumentów przydatnych w procesie rekrutacyjnym

Pełnomocnictwo do podpisywania, składania i odbierania w imieniu kandydata wszelkich dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji na studia w AGH.

Niezbędne dla osób reprezentujących kandydatów w trakcie procesu rekrutacji. Uwaga: pełnomocnictwo wymaga potwierdzenia notarialnego własnoręczności podpisu kandydata.

Pełnomocnictwo (pdf) / Pełnomocnictwo (doc)

Oświadczenie dla absolwentów AGH w sprawie wyliczenia składnika E wskaźnika rekrutacji na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego wraz ze zgodą na przekazanie protokołu egzaminu kierunkowego z Dziekanatu Wydziału do CR.

Oświadczenie (pdf) / Oświadczenie (docx)

Oświadczenie kandydata dotyczące rezygnacji z rekrutacji przed ogłoszeniem wyników kwalifikacji

Oświadczenie (pdf) / Oświadczenie (docx)

Oświadczenie kandydata dotyczące rezygnacji z rekrutacji po dokonaniu wpisu na studia

Oświadczenie (pdf) / Oświadczenie (docx)

Oświadczenie kandydata dotyczące rezygnacji z jednej deklaracji przed ogłoszeniem wyników kwalifikacji

Oświadczenie (pdf) / Oświadczenie (docx)

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego kandydata na studia

Oświadczenie (pdf) / Oświadczenie (docx)

Podanie o przedłużenie terminu wpisu

Podanie (pdf) / Podanie (docx)

Wzór ślubowania studenta

Ślubowanie (pdf) / Ślubowanie (docx)

Przepisy regulujące zasady rekrutacji

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 45/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 97/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 158/2018 Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego (tekst jednolity Uchwała nr 170/2020 Senatu AGH z dnia 29 maja 2020 r.)

Uchwała nr 146/2018 Senatu AGH z dnia 28 listopada 2018 r.w sprawie zmiany nazwy niektórych kierunków studiów prowadzonych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Uchwała Nr 57/2019 Senatu AGH z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zarządzenie nr 27/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja

Zarządzenie nr 29/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustalenia kalendarza rekrutacji letniej na studia pierwszego stopnia w AGH rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 86/2020 Rektora AGH z 9 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia kalendarza rekrutacji zimowej na studia drugiego stopnia w AGH rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 35/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji rekrutacji kandydatów, posiadających obywatelstwo polskie na pierwszy rok studiów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2020/2021 oraz wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Uchwała nr 179/2020 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Olimpiady 2023

Uchwała nr 96/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich w 2023 r. (tekst jednolity Uchwała nr 169/2020 Senatu AGH z dnia 29 maja 2020 r.)

Olimpiady 2024

Uchwała nr 180/2020 w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich w 2024 r.

Informacje uzupełniające

Wykaz Przychodni Medycyny Pracy, z którymi AGH zawarło umowę na badania lekarskie kandydatów na studia, studentów i doktorantów

Informacje na temat świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Informacje dla osób zainteresowanych zakwaterowaniem w akademikach Miasteczka Studenckiego AGH