Formularze dokumentów przydatnych w procesie rekrutacyjnym

Pełnomocnictwo do podpisywania, składania i odbierania w imieniu kandydata wszelkich dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji na studia w AGH.

Niezbędne dla osób reprezentujących kandydatów w trakcie procesu rekrutacji. Uwaga: pełnomocnictwo wymaga potwierdzenia notarialnego własnoręczności podpisu kandydata.

Pełnomocnictwo (pdf) / Pełnomocnictwo (doc)

Formularz zażalenia

Kandydat może, w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników, złożyć pisemne zażalenie dotyczące postępowania rekrutacyjnego, jeżeli w tym postępowaniu zostały naruszone zasady lub tryb rekrutacji zawarte w Uchwale Senatu AGH. Jeżeli takich naruszeń nie było, to złożenie zażalenia będzie nieskuteczne. Zażalenia muszą być złożone na piśmie, z własnoręcznym podpisem w siedzibie właściwej WKR.

Formularz zażalenia (pdf) / Formularz zażalenia (docx)

Oświadczenie dla absolwentów AGH w sprawie wyliczenia składnika E wskaźnika rekrutacji na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego wraz ze zgodą na przekazanie świadectwa dojrzałości kandydata z Dziekanatu Wydziału do WKR.

Oświadczenie (pdf) / Oświadczenie (docx)

Oświadczenie kandydata dotyczące rezygnacji z rekrutacji przed ogłoszeniem wyników kwalifikacji

Oświadczenie (pdf) / Oświadczenie (docx)

Oświadczenie kandydata dotyczące rezygnacji z rekrutacji po dokonaniu wpisu na studia

Oświadczenie (pdf) / Oświadczenie (docx)

Oświadczenie kandydata dotyczące rezygnacji z jednej deklaracji przed ogłoszeniem wyników kwalifikacji

Oświadczenie (pdf) / Oświadczenie (docx)

Przepisy regulujące zasady rekrutacji

Uchwała nr 55/2017 Senatu AGH w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 (wersja ujednolicona)

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego (w latach 2017-2020) (wersja ujednolicona)

Uchwała nr 38/2018 Senatu AGH w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2018/2019 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja

Uchwała nr 180/2016 Senatu AGH w sprawie zasad nauki języków obcych w AGH

Zarządzenie nr 24/2018 Rektora AGH w sprawie szczegółowych zasad organizacji rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019 oraz wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia


Zarządzenie Nr 43/2018 Rektora AGH w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2018 Rektora AGH z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019 oraz wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia

Zarządzenie nr 22/2018 Rektora AGH w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Nr 42/2018 Rektora AGH z dnia 31 października 2018 roku w sprawie ustalenia kalendarza rekrutacji zimowej na studia drugiego stopnia w AGH na rok akademicki 2018/2019

Informacje uzupełniające

Wykaz Przychodni Medycyny Pracy, z którymi AGH zawarło umowę na badania lekarskie kandydatów na studia, studentów i doktorantów

Informacje na temat świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Informacje dla osób zainteresowanych zakwaterowaniem w akademikach Miasteczka Studenckiego AGH