Krok 1

Elektroniczna rejestracja

Chcesz studiować w AGH?

Zarejestruj się na stronie systemu e-Rekrutacja wprowadzając swoje dane osobowe i wyniki matury.

Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona!

Postępuj zgodnie z instrukcjami i czytaj uważnie wszelkie komunikaty podawane w systemie e-Rekrutacja i często sprawdzaj swoje konto w systemie e-Rekrutacja, na które będziemy przesyłać różne informacje o rekrutacji na studia w AGH.

UWAGA! Do systemu e-Rekrutacja można się ponownie zalogować po podaniu loginu (numeru PESEL lub adresu e-mail) i hasła wprowadzonego w trakcie rejestracji.

Krok 2

Deklaracja kierunków

Zadeklaruj w systemie e-Rekrutacja kierunki studiów, na które chcesz kandydować.

Na studia pierwszego stopnia możesz zadeklarować maksymalnie pięć kierunków, na które aktualnie  prowadzona jest rekrutacja, z tego samego lub z różnych wydziałów. Jeśli zmienisz decyzję co do kierunku lub braknie miejsc na tym, który wcześniej wskazywałeś, możesz złożyć inne deklaracje.

UWAGA! Deklaracja będzie uwzględniania w kwalifikacji dopiero po uiszczeniu opłaty na rachunek bankowy AGH lub potwierdzeniu jeśli była już opłacona.

Krok 3

Opłata rekrutacyjna

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej dla każdej deklaracji.

Wysokość opłaty zależy od liczby złożonych deklaracji

Płatności możesz dokonać na dwa sposoby:
a) z wykorzystaniem płatności on-line,
b) przelewem.

Uwaga! W tytule przelewu koniecznie podaj indywidualny kod widoczny na Twoim koncie w systemie e-Rekrutacja. Brak kodu może spowodować, że twoja opłata nie zostanie właściwie zidentyfikowana i nie będziesz traktowany jako kandydat na studia w AGH.

Uwaga! Obserwuj informacje w systemie e-Rekrutacja. Po odnotowaniu Twojej wpłaty otrzymasz status kandydata.

Potwierdzenie wykonania przelewu nie wystarczy - system rekrutacyjny sprawdza automatycznie opłaty na naszym rachunku bankowym.

Jeśli dokonałeś opłaty tylko za część deklaracji na dany stopień i formę studiów to opłaty będą przypisane chronologicznie do składanych deklaracji.

Krok 4

Wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego

Wprowadź do systemu e-Rekrutacja wyniki z części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego dla wszystkich przedmiotów wymienionych na świadectwie dojrzałości. Posłużą one do obliczenia wskaźnika rekrutacji dla każdego zadeklarowanego kierunku. Wzory do wyliczenia wskaźnika rekrutacji. Pamiętaj, że na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w AGH mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy uzyskali wartość wskaźnika rekrutacji równą lub większą niż 300 pkt.

UWAGA: Na stronie Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia w roku akademickim 2021/2022 znajduje się informacja o kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, na które mogą być przyjęci kandydaci, których wartość wskaźnika rekrutacji jest mniejsza niż 300 pkt.

System e-Rekrutacja porówna wprowadzone wyniki z Krajowym Rejestrem Matur. W razie występowania różnic zostaniesz powiadomiony o konieczności wyjaśnienia różnic.

Ponadto jeżeli jesteś laureatem lub finalistą olimpiady uprawniającej do zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego załącz w systemie e-Rekrutacja elektroniczną kopię (skan) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty.

PAMIĘTAJ! Kandydat jest odpowiedzialny za prawidłowość wyników wprowadzonych do systemu i ponosi wszelkie konsekwencje błędnego ich wprowadzenia.

W przypadku braku lub niezgodności wyników zgłoś się do Centrum Rekrutacji.

Krok 5

Kwalifikacja wstępna

Wyniki egzaminu maturalnego zamieszczone w systemie posłużą do obliczenia wskaźnika rekrutacji dla każdego zadeklarowanego kierunku.

Na podstawie wskaźnika rekrutacji będziesz wstępnie kwalifikowany na zadeklarowane kierunki. O wynikach kwalifikacji zostaniesz poinformowany w systemie e-Rekrutacja.

Jeżeli nie zostałeś zakwalifikowany i znalazłeś się na liście oczekujących możesz:

  • dalej brać udział w rekrutacji na ten kierunek potwierdzając deklarację w systemie e-Rekrutacja (nie musisz wnosić ponownie opłaty),
  • zadeklarować inne kierunki, na które prowadzona jest rekrutacja (tym przypadku konieczne jest wniesienie opłaty za każdą nową deklarację).

UWAGA! Jeżeli chcesz zostać studentem AGH, to po wstępnej kwalifikacji musisz złożyć podanie o przyjęcie na studia i dokonać wpisu.

Krok 6

Składanie podań

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany na studia, to:

  • wydrukuj z systemu e-Rekrutacja podanie na studia,
  • podpisz je i złóż w Centrum Rekrutacji.

Dodatkowo musisz złożyć oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu).

Krok 7

Wpisy na studia

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany na studia, to:

  • dokonaj opłaty za legitymację studencką na podane konto (nie dotyczy osób, które już posiadają legitymację AGH);
  • za pośrednictwem systemu e-Rekrutacja prześlij wersję elektroniczną aktualnej, kolorowej fotografii (w stroju oficjalnym), spełniającą wymagania fotografii do dowodu osobistego; jeden egzemplarz fotografii przynieś ze sobą do Centrum Rekrutacji;
  • wydrukuj z systemu e-Rekrutacja w kolorze i w dobrej jakości kartę wpisu, podpisz ją i złóż w CR.

Jeżeli jesteś laureatem lub finalistą olimpiady uprawniającej do zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego złóż oryginał zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty (do wglądu).

Dodatkowo przy wpisie na studia musisz złożyć oryginał dokumentu tożsamości (do wglądu).

Uwaga!

  • Wpisu na studia możesz dokonać w tym samym terminie co składanie podań.
  • Brak wpisu na studia w terminie przeznaczonym na dokonywanie wpisów w danym cyklu rekrutacyjnym podanym w kalendarzu rekrutacyjnym oraz jednocześnie brak potwierdzenia udziału w kolejnym cyklu oznacza rezygnację z rekrutacji na dany kierunek.

Pamiętaj, musisz szybko dokonać wpisu ponieważ jest więcej chętnych niż miejsc.