Krok 1

Elektroniczna rejestracja

Chcesz studiować w AGH?

Zarejestruj się na stronie systemu e-Rekrutacja wprowadzając swoje dane osobowe.

Dzięki systemowi e-Rekrutacja będziesz uczestniczyć w rekrutacji na studia w AGH.

Postępuj zgodnie z instrukcjami i czytaj uważnie wszelkie komunikaty podawane w systemie e-Rekrutacja i często sprawdzaj swoje konto w systemie e-Rekrutacja, na które będziemy przesyłać różne informacje o rekrutacji na studia w AGH.

UWAGA! Do systemu e-Rekrutacja można się ponownie zalogować po podaniu loginu (numeru PESEL lub adresu e-mail) i hasła wprowadzonego w trakcie rejestracji.

Krok 2

Deklaracja kierunków

Zadeklaruj w systemie e-Rekrutacja kierunek studiów, na który chcesz kandydować.

Na studia 2 stopnia możesz zadeklarować maksymalnie 2 kierunki w danym cyklu rekrutacyjnym, jeżeli spełniasz warunki Zarządzenia Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie nr 35/2020 z dnia 29 maja 2020 roku - par. 16, p. 1

UWAGA! Jeżeli deklarujesz chęć kandydowania równocześnie na różne formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne) musisz dokonać opłaty rekrutacyjnej oddzielnie za każdą złożoną deklarację.

Krok 3

Opłata rekrutacyjna

Płatności możesz dokonać na dwa sposoby:
a) z wykorzystaniem płatności on-line,
b) przelewem.
Uwaga! W tytule przelewu koniecznie podaj indywidualny kod widoczny na Twoim koncie w systemie e-Rekrutacja. Brak kodu może spowodować, że twoja opłata nie zostanie właściwie zidentyfikowana i nie będziesz traktowany jako kandydat na studia w AGH.

Krok 4

Składanie dokumentów drogą elektroniczną

Prześlij przez system e-Rekrutacja następujące dokumenty:

• dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich (w przypadku, gdy dyplom nie został jeszcze wydany - zaświadczenie o ukończeniu studiów oraz uzyskanym tytule),
• suplement dyplomu z wykazem ocen oraz zaświadczenie z informacją o średniej ocen uzyskanych na tych studiach i skali ocen.

Po przesłaniu i zweryfikowaniu dokumentów Centrum Rekrutacji nada Ci status kandydata i wyznaczy termin i miejsce egzaminu wstępnego. Informacja ta dostępna będzie w systemie e-Rekrutacja.

Jako absolwent AGH, możesz zgłosić chęć wyliczenia wskaźnika rekrutacji na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego. Druk oświadczenia dostępny jest w sekcji "Wydruki" na Twoim koncie w systemie lub na stronie kandydaci.agh.edu.pl. Elektroniczną kopię (skan) podpisanego oświadczenia prześlij przez system e-Rekrutacja.

Obserwuj informacje dostępne na Twoim koncie w systemie e-Rekrutacja. Jeśli po przesłaniu dokumentów i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej nie otrzymasz statusu kandydata, wówczas skontaktuj się z Centrum Rekrutacji.

Jeżeli nie posiadasz tytułu inżyniera, magistra inżyniera lub tytułu równoważnego, a ubiegasz się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera zapoznaj się z informacjami dotyczącymi uzupełnienia kompetencji inżynierskich - plik do pobrania

Krok 5

Egzaminy wstępne

W wyznaczonym terminie zgłoś się na egzamin wstępny.

Wykaz zagadnień do egzaminów wstępnych opublikowany jest na wydziałowych stronach www.

Krok 6

Kwalifikacja wstępna

Średnia ocen z ukończonych studiów oraz egzaminu wstępnego posłużą do obliczenia wskaźnika rekrutacji.

Na podstawie wskaźnika rekrutacji będziesz wstępnie kwalifikowany na deklarowany kierunek. Informacja o wyniku kwalifikacji zostanie umieszczona na Twoim koncie w systemie e-Rekrutacja oraz przesłana e-mailem.

Jeżeli nie zostałeś zakwalifikowany w pierwszym cyklu rekrutacyjnym możesz wziąć udział w drugim cyklu rekrutacyjnym składając deklarację na ten sam, bądź inny kierunek studiów. W jednym i drugim przypadku musisz wnieść opłatę rekrutacyjną.

UWAGA! Jeżeli chcesz studiować, to po zakwalifikowaniu musisz dokonać uzupełnienia dokumentów i dokonać wpisu na studia.

Krok 7

Uzupełnienie dokumentów i wpis na studia

Jeżeli zostałeś wstępnie zakwalifikowany na studia, to:

• dokonaj opłaty za legitymację studencką (nie dotyczy osób, które już posiadają legitymację AGH). Opłaty możesz dokonać z wykorzystaniem płatności on-line lub przelewem;
• wydrukuj z systemu e-Rekrutacja podanie oraz kartę wpisu, podpisz ją i złóż w CR. W CR musisz okazać (do wglądu) oryginały dokumentów, których skany były przesłane wcześniej drogą elektroniczną.

Dodatkowo musisz złożyć/przedstawić następujące dokumenty:

• oryginał dowodu osobistego (do wglądu),
• za pośrednictwem systemu e-Rekrutacja prześlij wersję elektroniczną aktualnej, kolorowej fotografii (w stroju oficjalnym), spełniającą wymagania Centrum Kart Elektronicznych, jeden egzemplarz tej fotografii przynieś ze sobą do Centrum Rekrutacji.

UWAGA! Brak uzupełnienia w wyznaczonym terminie wszystkich wymaganych dokumentów oznacza rezygnację z miejsca przyznanego na studiach.