Skrót CR oznacza Centrum Rekrutacji, którego zadaniem jest prowadzenie rekrutacji na AGH.

Dane kontaktowe do CR są podane na stronie w sekcji Kontakt.
Krajowy Rejestr Matur udostępnia uczelniom wyniki z egzaminów maturalnych, co znacznie przyspiesza i ułatwia proces rekrutacji na studia. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie wyników egzaminu maturalnego do systemu KReM składane jest w szkole równocześnie z oświadczeniem o wyborze przedmiotów maturalnych. Oryginały oświadczeń znajdują się w szkołach, tam więc najłatwiej sprawdzić, czy wyraziło się taką zgodę. Innym sposobem jest kontakt w właściwą OKE.
Osoba niepełnoletnia może brać udział w rekrutacji z pewnymi ograniczeniami. Następujące dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia,
- karta informacyjna,
- umowa o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych.

muszą być podpisane przez przedstawiciela ustawowego kandydata (najczęściej są to rodzice). Przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest złożyć podpis w siedzibie Centrum Rekrutacji w obecności pracownika AGH.

Jeżeli dokumenty zostaną podpisane poza siedzibą Centrum Rekrutacji, to własnoręczność podpisu przedstawiciela ustawowego musi zostać potwierdzona przez notariusza. Jeżeli przedstawiciel ustawowy przebywa za granicą, to podpis potwierdza konsul RP.

Przedstawiciel ustawowy może ustanowić pełnomocnika do dokonania określonych czynności prawnych dotyczących podjęcia studiów na AGH, który musi być osobą pełnoletnią i mającą pełną zdolność do czynności prawnych. Własnoręczność jego podpisu pod pełnomocnictwem musi być potwierdzona przez notariusza. Jeżeli przedstawiciel ustawowy przebywa za granicą, to podpis potwierdza konsul RP.

UWAGA! Obowiązkowe jest posiadanie przez kandydata dowodu tożsamości, bez niego nie jest możliwe dokonanie wpisu na studia. Wniosek o wydanie dowodu tożsamości można złożyć w dowolnym wieku, NIE JEST KONIECZNE UKOŃCZENIE 18 lat.
Dla zdających egzamin maturalny w 2019 roku, wynik z matematyki zdawanej na poziomie podstawowym (obowiązkowo) będzie uwzględniany przy wyliczeniu składnika M wskaźnika rekrutacji.
Wartość składnika G wskaźnika rekrutacji może zostać wyliczona tylko w oparciu o wynik z matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym. Dotyczy to zarówno matury zdawanej w 2019 roku, jak i przed rokiem 2019.
Oczywiście udział w rekrutacji jest możliwy. Jedynym ograniczeniem jest, że wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba studiuje na tym samym wydziale AGH, w ramach tego samego stopnia studiów.

Uwaga: Jeżeli w rekrutacji na studia drugiego stopnia kandydat:
- kończy obecnie studia pierwszego stopnia, tzn. jest już po obronie pracy inżynierskiej, ew. licencjackiej (lub obrona odbędzie się przed zakończeniem rejestracji),
- nie studiuje na innym jeszcze kierunku,
- zrezygnuje z dotychczasowych studiów po zakwalifikowaniu się na studia w AGH (w momencie dokonywania wpisu na studia),
to w formularzu rejestracyjnym powinien zaznaczyć opcję "nie będę studentem".
Jeżeli kandydat posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce, to w przypadku aplikacji na studia pierwszego stopnia nie jest wymagane składanie żadnych dokumentów, w tym także świadectwa dojrzałości, gdyż kandydat może samodzielnie wprowadzić wyniki z części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego dla wszystkich przedmiotów umieszczonych na świadectwie. System e-Rekrutacja porówna wprowadzone wyniki z Krajowym Rejestrem Matur. W razie występowania różnic kandydat zostanie powiadomiony o konieczności wyjaśnienia różnic.

Nie jest także konieczne składanie oryginałów zaświadczeń o uczestnictwie w olimpiadzie przedmiotowej, gdyż kandydat jest zobowiązany, przed upływem okresu przeznaczonego na dokonanie rejestracji, do umieszczenia w systemie e-Rekrutacja elektronicznej kopii takiego dokumentu według wytycznych podanych w systemie.

UWAGA: Kandydat jest odpowiedzialny za prawidłowość wyników umieszczonych w systemie i ponosi wszelkie konsekwencje błędnego ich wprowadzenia.

Jeżeli kandydat nie wprowadzi wyników, to w systemie e-Rekrutacja zostaną umieszczone wyniki z KReM. Obowiązkiem kandydata jest sprawdzenie, czy są takie same jak na posiadanym świadectwie dojrzałości.

W przypadku wątpliwości konieczne jest skontaktowanie się z Centrum Rekrutacji.
W przypadku wykształcenia uzyskanego za granicą kandydat zobowiązany jest, przed upływem okresu przeznaczonego na rejestrację, złożyć za pośrednictwem systemu e-Rekrutacja w Centrum Studentów Zagranicznych AGH elektroniczną kopię (skan) zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja go wydająca. Równocześnie należy w ten sam sposób złożyć tłumaczenia na język polski wyżej wymienionych dokumentów sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Centrum Studentów Zagranicznych przelicza wyniki egzaminu maturalnego na skalę ocen obowiązującą w Polsce i wprowadza do systemu e-Rekrutacja.

W przypadku, gdy wyżej wymienione dokumenty podlegają uznaniu w trybie nostryfikacji, zaświadczenie stwierdzające ich równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości powinno być złożone w chwili dokonywania wpisu na studia; nostryfikacji dokonuje Kuratorium Oświaty.
Nie jest to wymagane. Stosowne dokumenty na etapie rejestracji składane są drogą elektroniczną (kandydat przesyła elektroniczne kopie dokumentów).

Po wstępnej kwalifikacji (po ogłoszeniu wyników): - kandydat może osobiście złożyć wymagane dokumenty w Centrum Rekrutacji lub, - kandydat może przesłać do Centrum Rekrutacji komplet oryginałów dokumentów za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym. Konieczne jest przesłanie oryginału świadectwa dojrzałości lub oryginalnego odpisu, wydanego OKE. Dokumenty muszą być dostarczone do Centrum Rekrutacji przed upływem terminu wskazanego w Kalendarzu Rekrutacji, lub - dokumenty może osobiście złożyć w Centrum Rekrutacji osoba, której kandydat udzielił pisemnego pełnomocnictwa do wykonywania określonych czynności prawnych dotyczących podjęcia studiów na AGH. W tym przypadku wymagane jest notarialne potwierdzenie własnoręczności podpisu kandydata na udzielonym pełnomocnictwie (wzór pełnomocnictwa dostępny jest w sekcji Dokumenty rekrutacyjne).
Informacji o kierunkach należy szukać m.in. w opisie kierunków i specjalności, dostępnym na stronach AGH, oraz na stronach wydziałów.
Można zadeklarować te kierunki, na które jest prowadzona rekrutacja w danym cyklu.
W rekrutacji na studia pierwszego stopnia deklaracja kierunków może być dowolnie zmieniana do upływu okresu przeznaczonego na rejestrację kandydatów podanego w kalendarzu rekrutacji, w danym cyklu rekrutacyjnym. W rekrutacji na studia drugiego stopnia deklaracja kierunku może być zmieniana do momentu uzyskania statusu kandydata w danym cyklu rekrutacyjnym.
Informacje dotyczące wysokości opłaty za postępowanie rekrutacyjne na dany rok akademicki znajdują się w sekcji Opłaty.
Nie ma żadnych podstaw do oceny szans kwalifikacji na dany kierunek, ponieważ nie są znane wyniki tegorocznej matury, nie znane są również liczby i wyniki przyszłych kandydatów. Poprzednie rekrutacje były prowadzone na nieco innych zasadach, stąd praktycznie nie ma możliwości oceny szans w tej rekrutacji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów na studia pierwszego stopnia, system e-Rekrutacja umożliwia złożenie do 5 deklaracji na różne kierunki na całej uczelni. Z pewnością istnieją jednak kierunki, na których kwalifikacja na podstawie wyników z egzaminów zdawanych na poziomie podstawowym nie będzie możliwa z uwagi na dużą liczbę kandydatów.
Informacja o wynikach wstępnej kwalifikacji na studia zostanie umieszczona w systemie e-Rekrutacja na indywidualnym koncie każdego kandydata w terminie wyznaczonym w kalendarzu rekrutacji.

Dodatkowo, kandydat otrzyma wiadomość e-mail, że na jego indywidualnym koncie w systemie e-Rekrutacja znajduje się komunikat w tej sprawie.

Po otrzymaniu informacji można będzie wydrukować stosowne dokumenty z systemu e-Rekrutacja, złożyć je w Centrum Rekrutacji oraz dokonać wpisu na studia.

UWAGA: Brak wpisu na studia w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca przyznanego na studiach.
Po zakwalifikowaniu się na studia pierwszego stopnia należy w Centrum Rekrutacji złożyć (lub okazać) następujące dokumenty:
a. wydrukowane z systemu e-Rekrutacja i podpisane podanie o przyjęcie na studia,
b. wydrukowana z systemu e-Rekrutacja i podpisana karta informacyjna,
c. dowód wniesienia opłaty za legitymację studencką (nie dotyczy osób, które już posiadają legitymację AGH),
d. oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu),
e. oryginał dowodu tożsamości (do wglądu),
f. kolorową fotografię spełniającą wymagania Centrum Kart Elektronicznych; wersję elektroniczną tej fotografii należy przesłać przez system e-Rekrutacja; szczegółowe informacje dotyczące fotografii są udostępnione w systemie e-Rekrutacja po zalogowaniu się.

UWAGA! Posiadanie dowodu tożsamości jest obowiązkowe, bez niego nie jest możliwe dokonanie wpisu na studia. Wniosek o wydanie dowodu tożsamości można złożyć w dowolnym wieku, NIE JEST KONIECZNE UKOŃCZENIE 18 lat.
Rekrutacja na studia w AGH jest prowadzona z wykorzystaniem sytemu e-Rekrutacja, z którego można wydrukować wszystkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne, takie jak podanie na studia, kartę informacyjną i inne.
Nie ma możliwości innego wypełnienia tych dokumentów niż poprzez system e-Rekrutacja.
Rekomendujemy dokonywanie opłaty z wykorzystaniem systemu e-Card. Możliwość płatności elektronicznych dostępna jest w systemie e-Rekrutacja, po zalogowaniu się.
Opłaty można także dokonywać przelewem na rachunek AGH, wskazany w systemie e-Rekrutacja, jednak ich księgowanie trwa znacznie dłużej.
Zgodnie z systemem bolońskim pierwszy stopień kształcenia (6-8 semestrów) kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata. Każdy absolwent tych studiów będzie mógł kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (3-4 semestry), kończących się uzyskaniem tytułu magistra. W celu kontynuacji nauki należy przystąpić do rekrutacji na studia drugiego stopnia.
Podania składa się w dziekanacie wydziału po wpisie na studia. Do uzyskania świadczeń socjalnych konieczne będą zaświadczenia o dochodach z Urzędów Skarbowych.

Pytania w tej sprawie należy kierować do Dziekanatów Wydziałów. Przydatne adresy znajdują się na stronie Wydziały i podstawowe jednostki organizacyjne.

Kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia AGH mają gwarantowany przydział miejsca w akademikach Miasteczka Studenckiego AGH. Warunkiem otrzymania miejsca jest złożenie elektronicznego wniosku w Systemie Centralnego Rozdziału Miejsc w Domach Studenckich Miasteczka Studenckiego AGH. Wniosek należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie, dostępnym na stronie systemu.
Przeniesienie na studia z innej uczelni nie jest częścią rekrutacji. Wymaga zgody Dziekana Wydziału prowadzącego kierunek, na który student innej uczelni chciałby się przenieść.

Pytania w tej sprawie należy kierować bezpośrednio do Dziekana odpowiedniego Wydziału, dane teleadresowe Wydziałów znajdują się na stronie Wydziały i podstawowe jednostki organizacyjne.

Tak, należy wysłać wiadomość poprzez system e-Rekrutacja (Sekcja Korespondencja – znajdująca się pod złożonymi deklaracjami na dany typ i formę studiów) z prośbą o przywrócenie statusu kandydata dla danej deklaracji, a następnie po uzyskaniu tego statusu wprowadzić wyniki egzaminu dojrzałości.
Tak, w tym celu należy wysłać wiadomość poprzez system e-Rekrutacja (Sekcja Korespondencja – znajdująca się pod złożonymi deklaracjami na dany typ i formę studiów) z prośbą o przywrócenie statusu kandydata na danej deklaracji, a następnie po uzyskaniu tego statusu wprowadzić prawidłowe wyniki egzaminu dojrzałości.
W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera kandydat musi posiadać co najmniej tytuł inżyniera.
W przypadku posiadania tytułu licencjata uzupełnienie brakujących kompetencji inżynierskich możliwe jest tylko w oparciu o program studiów z co najmniej dodatkowym semestrem „wyrównawczym” opublikowanym w Bazie Syllabus AGH minimum 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji.
Wskaźnik rekrutacji będzie liczony tak, jak dla kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed rokiem 2019, przy czym zostaną uwzględnione wyniki egzaminu z roku 2019.
Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określa uchwała Senatu AGH nr 158/2019 Laureaci i finaliści, którzy mogą ubiegać się o przyjęcie na AGH z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego muszą obowiązkowo dokonać rejestracji w systemie e-Rekrutacja. W terminach przewidzianych w kalendarzu rekrutacji są zobowiązani wprowadzić wyniki matury oraz przesłać w formie skanu zaświadczenie stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Następnie, przy dokonywaniu wpisu, przedstawiają oryginał zaświadczenia do wglądu. Z uprawnienia można skorzystać wyłącznie po otrzymaniu pozytywnych wyników egzaminów maturalnych i tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości. Pominięcie postępowania kwalifikacyjnego oznacza, że laureaci i finaliści otrzymują maksymalną wartość wskaźnika rekrutacji.
Tak. Dokonanie wpisu na kierunek, na który zostało się zakwalifikowanym gwarantuje miejsce na studiach w AGH i nie wyklucza możliwości uczestnictwa w rekrutacji na inne kierunki. Po dokonaniu wpisu na dany kierunek studiów, istnieje możliwość złożenia rezygnacji po wpisie, a następnie dokonanie wpisu na nowy kierunek studiów.
Nie. Wpisu należy dokonać w terminie przewidzianym na wpisy w danym cyklu rekrutacji. Brak wpisu oznacza rezygnację z miejsca przyznanego na studiach. W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających wpis w wyznaczonym terminie oraz potwierdzonych wiarygodnym dokumentem możliwe jest złożenie wniosku o przedłużenie/przywrócenie terminu wpisów.
Osoby posiadające polskie obywatelstwo są przyjmowane tylko i wyłącznie na zasadach obowiązujących Polaków.

KONTAKT

TELEFON

+48 12 617 36 84
(przez cały rok od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00)

E-MAIL

Kandydaci zarejestrowani w systemie e-Rekrutacja, proszeni są o kontakt przez system.

rekrutacja@agh.edu.pl

WHATSAPP

Centrum Rekrutacji AGH
(+48 885 510 236)

(Wyłącznie wiadomości tekstowe)