Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2018/2019 odbywać się będzie według tych samych warunków i w tym samym trybie.
1. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów przeprowadzana jest w cyklach rekrutacyjnych.
2. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów przeprowadzana jest w cyklach rekrutacyjnych obejmujących rejestrację kandydatów w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji, zwanym dalej „systemem e-Rekrutacja”, oraz:
  • złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja przez kandydata deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na dany kierunek studiów, zwanej dalej „deklaracją”;
  •   wstępną kwalifikację kandydatów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (WKR);
  • złożenie przez kandydata podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów;
  • dokonanie przez kandydata, który otrzymał pozytywną decyzję o przyjęciu na studia, wpisu na pierwszy rok studiów.
3. Podstawą kwalifikacji dla kierunków studiów pierwszego stopnia na AGH jest wskaźnik rekrutacji W obliczony według ogólnego wzoru:

W = 4 · G + J

3.1. Dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości z wynikami egzaminu maturalnego w skali 0-100 punktów:

G – liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200, przy czym:

a. jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot główny, to wybierany jest wynik najlepszy;

b. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z poziomu podstawowego i rozszerzonego, to składnik G obliczany jest jako suma tych wyników;

c. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu podstawowego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest według wzoru:

G = N

d. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu rozszerzonego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest według wzoru:

e. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z obu poziomów z matematyki, to jako ostateczna wartość składnika G przyjęty będzie wynik lepszy z wartości wyliczonych według pkt. b i d.

J – liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego (angielskiego lub francuskiego, lub hiszpańskiego, lub niemieckiego, lub rosyjskiego, lub włoskiego) przeliczona według zasad podanych dla wyliczania wartości składnika G. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden język obcy, to wybierany jest wynik najlepszy. Maksymalna liczba punktów składnika J wynosi 200.

3.2. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości z wynikami egzaminu maturalnego w skali ocen 1–6 lub 2–5:

G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen według tabeli 1 z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych na stronach kierunków lub w przypadku gdy do żadnego z nich nie przystępował na egzaminie maturalnym – oceny ze świadectwa dojrzałości. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 200.

J – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według tabeli 1 oceny z języka obcego (angielskiego
lub francuskiego, lub hiszpańskiego, lub niemieckiego, lub rosyjskiego, lub włoskiego) w części pisemnej egzaminu maturalnego (w pierwszej kolejności) lub w części ustnej (w drugiej kolejności); jeżeli kandydat nie zdawał matury z języka obcego, to wartość składnika J odpowiada liczbie punktów uzyskanych z przeliczenia najlepszej oceny końcowej z dowolnego języka obcego wymienionego powyżej, umieszczonego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Maksymalna liczba punktów składnika J wynosi 200.

Tabela 1. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości w skali ocen 1–6 lub 2–5.
Ocena
Liczba punktów - świadectwa wydane przed 1992 r.
Liczba punktów - świadectwa wydane po 1992 r.
celujący - 200
bardzo dobry 200 160
dobry 133 120
dostateczny 67 80
dopuszczający - 40

Jeżeli kandydat posiada certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie B2 lub wyższym, to dopuszcza się określenie na jego podstawie wartości składnika J na poziomie 200 punktów. Uwzględniane będą certyfikaty wymienione w załączniku nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w AGH.

3.3. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad matury międzynarodowej:

G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według tabeli 2 wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego; jeżeli przedmiotem głównym jest matematyka, to przeliczenie następuje według tabeli 3. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w tabeli 4, to wybierany jest wynik najlepszy.
J – wartość składnika J wynosi 200 punktów z języka angielskiego.

 

Tabela 2. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości matury międzynarodowej dla przedmiotu głównego innego niż matematyka.
Ocena
Liczba punktów - poziom SL
Liczba punktów - poziom HL
7 100 200
6 86 171
5 71 143
4 57 114
3 43 86
2 29 57
1 14 29
Tabela 3. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości matury międzynarodowej dla przedmiotu matematyka.
Ocena
Liczba punktów - poziom SD
Liczba punktów - poziom SL
Liczba punktów - poziom HL
7 100 200 200
6 86 171 200
5 71 143 200
4 57 114 200
3 43 86 150
2 29 57 100
1 14 29 50
3.4. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości matury dwujęzycznej:

G – liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego zdawanego w języku polskim, przeliczona według zasad podanych w pkt. 3.1. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot, to wybierany jest wynik najlepszy.

J – wartość składnika J wynosi 200 punktów z języka wykładowego.

3.5. Dla kandydatów posiadających dokument uzyskany poza granicami Polski równoważny świadectwu dojrzałości:

G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z przedmiotu głównego (proporcjonalnie do stosowanej skali ocen na świadectwie), którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 4. Przeliczenia wyników dokonuje Centrum Studentów Zagranicznych AGH. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 200.

J – wartość składnika J wynosi 200 punktów z języka obcego.

4. Kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2018/2019 oraz przedmioty główne uwzględniane w składniku G, znajdują się na stronie Kierunki Studiów.
Natomiast kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2018/2019, zostaną określone w uchwale Senatu AGH w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2018/2019.

KONTAKT

TELEFON

+48 12 617 36 84
(przez cały rok od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00)

E-MAIL

Kandydaci zarejestrowani w systemie e-Rekrutacja, proszeni są o kontakt przez system.

rekrutacja@agh.edu.pl

WHATSAPP

Centrum Rekrutacji AGH
(+48 885 510 236)

(Wyłącznie wiadomości tekstowe)