Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021 odbywać się będzie według tych samych warunków i w tym samym trybie.
  1. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów przeprowadzana jest w cyklach rekrutacyjnych.
  2. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów obejmuje rejestrację kandydatów w elektronicznym systemie e-Rekrutacja oraz:
  • złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja przez kandydata deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na dany kierunek studiów;
  • wstępną kwalifikację kandydatów;
  • złożenie przez kandydata podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów;
  • wpis kandydata na listę studentów na dany kierunek pierwszego roku.

3. Podstawą kwalifikacji dla kierunków studiów pierwszego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, na podstawie którego sporządzany jest ranking kandydatów na dany kierunek studiów. Wskaźnik ten ustalany jest w zależności od rodzaju posiadanego świadectwa dojrzałości. Przedmioty główne uwzględniane w składniku G wskaźnika rekrutacyjnego W dla kierunków studiów pierwszego stopnia zawiera Tabela 1 Uchwały nr 97/2019 Senatu AGH.

3.1. Dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości z wynikami egzaminu maturalnego w skali 0-100% punktów, wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru:

wzór nr 1

                             W = 4 · G + M                             

G - liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym). Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200, przy czym:

a. jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot główny, to wybierany jest wynik najlepszy;

b. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik z poziomu podstawowego z przedmiotu innego niż matematyka w wysokości N1 punktów procentowych, to składnik G wyznaczany jest według wzoru:

wzór nr 2

G = N1

c. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik z poziomu rozszerzonego w wysokości N2 punktów, to składnik G wyznaczany jest według wzoru:

wzór nr 3

d. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z obu poziomów - podstawowego w wysokości N1 i z rozszerzonego w wysokości N2 punktów procentowych, z przedmiotu innego niż matematyka – to składnik G obliczany jest jako suma tych punktów:

wzór nr 4

G = N1 + N2

M – podwojona liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

3.2. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości z wynikami egzaminu maturalnego w skali ocen 1-6 lub 2-5 wskaźnik rekrutacji obliczony jest zgodnie ze wzorem (1), gdzie:

G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen według Tabeli 1 z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego lub w przypadku, gdy do żadnego z nich kandydat nie przystępował na egzaminie maturalnym, z przeliczenia ocen ze świadectwa dojrzałości z przedmiotu innego niż matematyka. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200.

M – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według Tabeli 1 oceny z matematyki zdanej w części ustnej egzaminu maturalnego lub w przypadku, gdy kandydat nie przystępował do ustnego egzaminu z matematyki, z przeliczenia oceny z matematyki ze świadectwa dojrzałości. Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

Tabela 1. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości w skali ocen 1–6 lub 2–5.
Ocena
Liczba punktów - świadectwa wydane przed 1992 r.
Liczba punktów - świadectwa wydane po 1992 r.
celujący - 200
bardzo dobry 200 160
dobry 133 120
dostateczny 67 80
dopuszczający - 40

3.3. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad matury międzynarodowej wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru (1), gdzie:

G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według Tabeli 2 wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego; w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie HL. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot główny, to wybierany jest wynik najlepszy.

M – podwojona liczba punktów procentowych uzyskanych z przeliczenia według Tabeli 2 wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie SL. Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

Tabela 2. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości matury międzynarodowej.
Ocena
Liczba punktów - poziom SL
Liczba punktów - poziom HL
7 100 200
6 86 171
5 71 143
4 57 114
3 43 86
2 29 57
1 14 29

3.4. Dla kandydatów posiadających dokument uzyskany poza granicami Polski uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia lub uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru (1), gdzie:

G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z przedmiotu głównego (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym), według wzoru (2), (3) lub (4), w których liczby punktów N1 i N2 są wynikami przeliczenia oceny ze świadectwa na polską skalę procentową zgodnie ze wzorem (5). W przypadku , gdy na dokumencie nie został określony poziom egzaminu jego wynik będzie uznany jako równoważny poziomowi podstawowemu polskiego egzaminu maturalnego. W krajach, w których kandydat może zdawać egzamin zewnętrzny, jako dodatkowy egzamin kwalifikacyjny na studia pierwszego stopnia, wynik takiego egzaminu może być uznany jako równoważny poziomowi rozszerzonemu polskiego egzaminu maturalnego. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200.

M – podwojona liczba punktów procentowych uzyskanych z przeliczenia według wzoru (5) wyniku z części pisemnej egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

Algorytm przeliczania ocen na skalę procentową 0 – 100 stosowaną w Polsce:

wzór 5

gdzie:

N – ocena po przeliczeniu

N0 – ocena umieszczona na świadectwie dojrzałości lub dokumencie równoważnym

Nmin – najniższa ocena pozytywna w skali obwiązującej w danym państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo dojrzałości lub dokument jemu równoważny

Nmax – najwyższa ocena pozytywna w skali obwiązującej w danym państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo dojrzałości lub dokument jemu równoważny

4. Na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w AGH mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy uzyskali wartość wskaźnika rekrutacji W równą lub większą niż 300 pkt.

5. Z postępowania kwalifikacyjnego zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, zgodnie z uchwałą Senatu AGH w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

KONTAKT

TELEFON

+48 12 617 49 86
(przez cały rok od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00)

E-MAIL

Kandydaci zarejestrowani w systemie e-Rekrutacja, proszeni są o kontakt przez system.

rekrutacja@agh.edu.pl

WHATSAPP

Centrum Rekrutacji AGH
(+48 885 510 236)

(Wyłącznie wiadomości tekstowe)