Informacje opracowane na podstawie Uchwały nr 179/2020 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022.

1. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022 odbywa się w tym samym trybie i wg tych samych warunków.
2. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów przeprowadzana jest w cyklach rekrutacyjnych.
3. Kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022, na które będzie prowadzona rekrutacja zawiera Tabela 1.
4. Kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022, na które będzie prowadzona rekrutacja, zostaną określone w zarządzeniu Rektora AGH w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022.
5. Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub który ukończyła na tym samym wydziale AGH w ramach tego samego stopnia studiów.
6. Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, ustalany według wzoru:

wzór nr 1

                             W = 4 · G + M                             

gdzie:

G = 0,75 · G1 + 0,25 · G2

oraz
G1, G2
liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego w Tabeli 1, odpowiednio w kolumnach G1 i G2, a M – liczba punktów uzyskanych z matematyki.

Uwaga: Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przeliczania punktów dla składników G1, G2, M dla różnych rodzajów matury zamieszczone są poniżej na stronie.

7. Jeżeli na świadectwie dojrzałości kandydat ma wyniki z egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu głównego wymienionego w kolumnach G1 i G2 Tabeli 1, to do wskaźnika rekrutacyjnego (1) jest wybierany wynik najlepszy, odpowiednio dla elementów G1 i G2 składnika G wskaźnika rekrutacji W.
8. Maksymalna wartość wskaźnika rekrutacji W wynosi 1000 pkt.
9. Na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w AGH mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy uzyskali wartość wskaźnika rekrutacji (1) równą lub większą niż 300 pkt.
10. Z postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o wyniki z egzaminu maturalnego zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, zgodnie z uchwałą Senatu AGH w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich.
11. Warunkiem skorzystania z możliwości przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w AGH z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o wyniki z egzaminu maturalnego jest dokonanie rejestracji w systemie e-Rekrutacja i przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty z danej olimpiady, albo laureata konkursu do dnia zakończenia rejestracji kandydatów na studia w danym cyklu rekrutacyjnym.
12. Z uprawnień, o których mowa w pkt. 11, niezależnie od daty ich nabycia, mogą skorzystać maturzyści w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Tabela 1. Kierunki studiów pierwszego stopnia oraz przedmioty główne uwzględniane w elementach G1, G2 składnika G do wyliczenia wskaźnika rekrutacyjnego (1)
L.p.Dyscyplina naukowa/ Kierunek (skrót nazwy Wydziału)Przedmiot główny
G1G2
Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
1.   Automatyka i Robotyka (EAIiIB)matematyka lub fizyka lub informatyka
2.   Elektronika (IEiT)matematykafizyka lub informatyka
3.   Elektronika i Telekomunikacja (IEiT)
4.   Elektrotechnika (EAIiIB)matematyka lub fizyka lub informatyka
5.   Mikroelektronika w Technice i Medycynie (EAIiIB)
Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
6.   Computer Science (EAIiIB)matematyka lub fizyka lub informatyka
7.   Cyberbezpieczeństwo (IEiT)matematykafizyka lub informatyka
8.   Informatyka (IEiT+EAIiIB)
9.   Informatyka i Systemy Inteligentne (EAIiIB)matematyka lub fizyka lub informatyka
10.  Informatyka Stosowana (FiIS)
11.  Informatyka Techniczna (IMiIP)
12.  Teleinformatyka (IEiT)matematykafizyka lub informatyka
13.  Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce (IEiT+H+IMiC)matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka
14.  Inżynieria Obliczeniowa (IMiIP)
Inżynieria Biomedyczna
15.  Inżynieria Biomedyczna (EAIiIB)matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia
Inżynieria Chemiczna
16.  Ceramika (IMiC)matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologiamatematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub język obcy
17.  Chemia Budowlana (IMiC)
18.  Paliwa i Środowisko (EiP)matematyka lub fizyka lub chemia lub informatykamatematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub język obcy
19.  Technologia Chemiczna (EiP+IMiC)matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologiamatematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub język obcy
Inżynieria Lądowa i Transport
20.  Budownictwo (GiG)matematyka lub fizyka lub chemia lub informatykamatematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub język obcy
21.  Geodezja i Kartografia (GGiIŚ)matematyka lub fizyka lub informatykamatematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia
22.  Geoinformacja (GGiIŚ)
23.  Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych (GiG)matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologiamatematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub język obcy lub geografia
Inżynieria Materiałowa
24.  Edukacja Techniczno - Informatyczna (IMiIP)matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografiamatematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy
25.  Inżynieria Materiałowa (IMiC+IMiIP)
26.  Inżynieria Metali Nieżelaznych (MN)
27.  Inżynieria Procesów Odlewniczych (O)
28.  Inżynieria Produkcji i Jakości (MN)
29.  Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (O)
30.  Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych (MN)
31.  Metalurgia (IMiIP)
32.  Recykling i Metalurgia (MN)
33.  Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne (O)
Inżynieria Mechaniczna
34.  Automatyka Przemysłowa i Robotyka (IMiR)matematyka lub fizyka lub informatyka
35.  Inżynieria Akustyczna (IMiR)
36.  Inżynieria Ciepła (IMiIP)matematyka lub fizyka lub chemia lub informatykamatematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub język obcy
37.  Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa (IMiR)matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka
38.  Inżynieria Mechatroniczna (IMiR)matematyka lub fizyka lub informatyka
39.  Mechanika i Budowa Maszyn (IMiR)
40.  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Z)matematyka lub fizyka lub chemia lub informatykamatematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub język obcy
Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka
41.  Energetyka (EiP)matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka
42.  Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią (EiP)
43.  Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe (WNiG)matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografiamatematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy
44.  Inżynieria Górnicza (GiG)matematyka lub fizyka lub chemia lub informatykamatematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia lub język obcy
45.  Inżynieria i Monitoring Środowiska (GGiIŚ)matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografiamatematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy
46.  Inżynieria i Ochrona Środowiska (GGiOŚ)
47.  Inżynieria Kształtowania Środowiska (GiG)matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologiamatematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub język obcy lub geografia
48.  Inżynieria Naftowa i Gazownicza (WNiG)matematyka lub fizyka lub chemia lub informatykamatematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy
49.  Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (GiG)matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub język obcy
Matematyka
50.  Matematyka (MS)matematyka
Nauki Fizyczne
51.  Fizyka Medyczna (FiIS)matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka
52.  Fizyka Techniczna (FiIS)
53.  Nanoinżynieria materiałów (FiIS+IMiC)
54.  Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce (FiIS)matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia
Nauki o Kulturze i Religii
55.  Kulturoznawstwo (H)matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język obcy nowożytny lub język polski lub wiedza o społeczeństwie
Nauki o Zarządzaniu i Jakości
56.  Informatyka i Ekonometria (Z)matematyka lub fizyka lub chemia lub informatykamatematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub język obcy
57.  Zarządzanie (Z)
Nauki o Ziemi i Środowisku
58.  Ekologiczne Źródła Energii (GGiOŚ)matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografiamatematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy
59.  Geofizyka (GGiOŚ)
60.  Geoinformatyka (GGiOŚ)
61.  Geologia Stosowana (GGiOŚ)
62.  Geoturystyka (GGiOŚ)
63.  Inżynieria i Analiza Danych (GGiOŚ)
Nauki Socjologiczne
64.  Informatyka Społeczna (H)matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język obcy nowożytny lub język polski lub wiedza o społeczeństwie
65.  Socjologia (H)

Zasady przeliczania wyników maturalnych

1. Świadectwo dojrzałości z wynikami egzaminu maturalnego w skali 0-100% punktów

Składnik G

a) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu podstawowego z przedmiotów innych niż matematyka w wysokości NP punktów procentowych, to elementy G1, G2 dla poszczególnych przedmiotów wyznaczane są według wzoru

wzór nr 2

  G1,2= NP

b) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik z poziomu rozszerzonego w wysokości NR punktów procentowych, to elementy G1, G2 dla poszczególnych przedmiotów wyznaczane są według wzoru:

wzór nr 3

c) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z obu poziomów – podstawowego w wysokości NP punktów procentowych i z rozszerzonego w wysokości NR punktów procentowych, z przedmiotu innego niż matematyka, to elementy G1, G2 dla tych przedmiotów wyznaczane są jako suma punktów z obu poziomów

wzór nr 4

G1,2 = NP + NR

d) w przypadku języka obcego nowożytnego – jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik z poziomu dwujęzycznego w wysokości ND punktów procentowych oraz wynik z poziomu podstawowego w wysokości NP punktów procentowych, to elementy G1, G2 wyznaczane są według wzoru

wzór nr 5

Maksymalna liczba punktów elementów G1, G2 wynosi 200.

Składnik M

Podwojona liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

 

2. Świadectwo dojrzałości z wynikami egzaminu maturalnego w skali ocen 1-6 lub 2-5

Składnik G

G1, G2 – liczby punktów uzyskanych z przeliczenia ocen według Tabeli 2 z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w Tabeli 1 odpowiednio w kolumnach G1 i G2 lub w przypadku, gdy do żadnego z nich kandydat nie przystępował na egzaminie maturalnym, z przeliczenia ocen ze świadectwa dojrzałości z przedmiotu innego niż matematyka wymienionego w Tabeli 1.
Maksymalna liczba punktów elementów G1, G2 wynosi 200.

Składnik M

Liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według Tabeli 2 oceny z matematyki zdanej w części ustnej egzaminu maturalnego lub w przypadku, gdy kandydat nie przystępował do ustnego egzaminu z matematyki, z przeliczenia oceny z matematyki ze świadectwa dojrzałości. Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

Tabela 2. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości w skali ocen 1-6 lub 2-5.
Ocena
Liczba punktów - świadectwa wydane przed 1992 r.
Liczba punktów - świadectwa wydane po 1992 r.
celujący - 200
bardzo dobry 200 160
dobry 133 120
dostateczny 67 80
dopuszczający - 40
3. Świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad matury międzynarodowej

Składnik G

G1, G2 – liczby punktów uzyskanych z przeliczenia według Tabeli 3 wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w Tabeli 1 odpowiednio w kolumnach G1 i G2. W przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie HL.
Maksymalna liczba punktów elementów G1, G2 wynosi 200.

Składnik M

M – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według Tabeli 3 wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie SL lub HL w przypadku, gdy kandydat przystępował do egzaminu z matematyki tylko na poziomie HL. W przypadku poziomu SL liczba punktów uzyskanych z przeliczenia jest podwajana. Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

Tabela 3. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości matury międzynarodowej.
Ocena
Liczba punktów - poziom SL
Liczba punktów - poziom HL
7 100 200
6 83 165
5 65 130
4 48 95
3 30 60
2 0 0
1 0 0
4. Dokument uzyskany poza granicami Polski uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia lub uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości

Składnik G

G1, G2 – liczby punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w Tabeli 1 odpowiednio w kolumnach G1 i G2 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym) według wzorów (2), (3) lub (4), w których liczby punktów NP i NR są wynikami przeliczenia oceny ze świadectwa na polską skalę procentową zgodnie ze wzorem (6). W przypadku, gdy na dokumencie nie został określony poziom egzaminu jego wynik będzie uznany jako równoważny poziomowi podstawowemu polskiego egzaminu maturalnego. W krajach, w których kandydat może zdawać egzamin zewnętrzny, jako dodatkowy egzamin kwalifikacyjny na studia pierwszego stopnia, wynik takiego egzaminu może być uznany jako równoważny poziomowi rozszerzonemu polskiego egzaminu maturalnego.
Maksymalna liczba punktów elementów G1, G2 wynosi 200.

Składnik M

Podwojona liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według wzoru (6) wyniku z części pisemnej egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

Algorytm przeliczania ocen na skalę procentową 0 – 100 stosowaną w Polsce:

wzór 6

gdzie:

N – ocena po przeliczeniu

N0 – ocena umieszczona na świadectwie dojrzałości lub dokumencie równoważnym

Nmin – najniższa ocena pozytywna w skali obwiązującej w danym państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo dojrzałości lub dokument jemu równoważny

Nmax – najwyższa ocena pozytywna w skali obwiązującej w danym państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo dojrzałości lub dokument jemu równoważny

KONTAKT

TELEFON

+48 12 617 36 84
(przez cały rok od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00)

E-MAIL

Kandydaci zarejestrowani w systemie e-Rekrutacja, proszeni są o kontakt przez system.

rekrutacja@agh.edu.pl

WHATSAPP

Centrum Rekrutacji AGH
(+48 885 510 236)

(Wyłącznie wiadomości tekstowe)