1. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadzana jest w trzech etapach:
  • W pierwszym etapie kandydat składa lub potwierdza w systemie e-Rekrutacja deklarację przystąpienia do kwalifikacji na dany kierunek studiów; następnie Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonają wstępnej kwalifikacji na pierwszy rok studiów na kierunku wymienionym przez kandydata.
  • W drugim etapie wstępnie zakwalifikowani kandydaci, którzy składają podanie o przyjęcie na studia, otrzymują decyzję o przyjęciu na dany kierunek studiów.
  • W trzecim etapie zakwalifikowani kandydaci dokonują wpisu na studia.
2. Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia jest wskaźnik rekrutacji W, obliczony według ogólnego wzoru:

W = wE · E + wS · S

w którym:
E – liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego potwierdzającego osiągnięcie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów; egzamin wstępny oceniany będzie w skali 0 ÷ 100 punktów, przy czym uzyskanie mniej niż 50 punktów eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego;
S – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnożona przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2 ÷ 5) lub 16,67 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2 ÷ 6); w przypadku innej skali ocen średnia ocen ze studiów jest przeliczana indywidualnie;
wE – waga punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego;
wS – waga średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; przy czym wagi wE i wS przyjmują wartości całkowite z zakresu od 1 do 9 oraz:

wE + wS = 10

Wagi składników wzoru 1 określone są w tabeli 1.

3. W przypadku kandydata legitymującego się dokumentem uzyskanym poza granicami Polski równoważnym dyplomowi ukończenia studiów wyższych w Polsce przeliczenia średniej ocen dokonuje Centrum Studentów Zagranicznych AGH.
4. Szczegółowe warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019:

4.1 Wagi składników wskaźnika rekrutacji W dla kierunków, na które będzie prowadzona rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, zawiera tabela 1.
4.2 Kierunki studiów niestacjonarnych drugiego stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2018/2019, zostaną określone w uchwale Senatu AGH w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2018/2019.
4.3 Egzaminy wstępne obejmować będą sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów w AGH.

Tabela 1. Wagi składników wskaźnika rekrutacji W dla kierunków drugiego stopnia studiów.

Wydział / Kierunek

Wagi punktów z  egzaminu wstępnego [wE]

Wagi punktów z przeliczenia średniej ocen [wS]

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Budownictwo 5 5
Górnictwo i Geologia 5 5
Inżynieria Środowiska 5 5
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 5 5

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Edukacja Techniczno-Informatyczna 5 5
Informatyka Stosowana 5 5
Inżynieria Ciepła 5 5
Inżynieria Materiałowa 5 5
Inżynieria Obliczeniowa 5 5
Metalurgia 5 5

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Automatyka i Robotyka 6 4
Elektrotechnika 6 4
Informatyka 6 4
Inżynieria Biomedyczna 6 4
Mikroelektronika w Technice i Medycynie 6 4

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Elektronika i Telekomunikacja 8 2
Elektronika i Telekomunikacja (w j. angielskim) 8 2
Informatyka 8 2
Teleinformatyka 8 2

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Automatyka i Robotyka 4 6
Inżynieria Akustyczna 4 6
Mechanika i Budowa Maszyn 4 6
Inżynieria Mechatroniczna 4 6
Inżynieria Mechatroniczna (w j. angielskim) 4 6

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Ekologiczne Źródła Energii 4 6
Geofizyka 4 6
Górnictwo i Geologia 4 6
Informatyka Stosowana 4 6
Inżynieria Środowiska 4 6
Ochrona Środowiska 4 6
Turystyka i Rekreacja 4 6

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Geodezja i Kartografia 6 4
Inżynieria Środowiska 6 4

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Ceramika 5 5
Inżynieria Materiałowa 5 5
Technologia Chemiczna 5 5

Wydział Odlewnictwa

Inżynieria Procesów Odlewniczych 5 5
Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich 5 5

Wydział Metali Nieżelaznych

Inżynieria Materiałowa 6 4
Metalurgia 6 4
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 6 4

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Górnictwo i Geologia 4 6
Inżynieria Naftowa i Gazownicza 4 6

Wydział Zarządzania

Informatyka i Ekonometria 7 3
Zarządzanie 7 3
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 7 3

Wydział Energetyki i Paliw

Energetyka 6 4
Technologia Chemiczna 6 4

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Fizyka Medyczna 5 5
Fizyka Techniczna 5 5
Informatyka Stosowana 5 5

Wydział Matematyki Stosowanej

Matematyka 6 4

Wydział Humanistyczny

Kulturoznawstwo 6 4
Socjologia 6 4

4.4 Dla absolwentów AGH, w przypadku kontynuacji studiów na tym samym kierunku studiów, podstawą wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji może być wynik egzaminu kierunkowego na studiach pierwszego stopnia zdanego w tym samym roku akademickim.
4.5 Zakres i forma egzaminu kierunkowego, o którym mowa w pkt. 4.4, muszą być identyczne z zakresem i formą egzaminu wstępnego na drugi stopień studiów na tym kierunku.
4.6 Decyzję o możliwości skorzystania z zapisów pkt. 4.4 podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
4.7 W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera kandydat musi posiadać tytuł inżyniera lub magistra inżyniera, z zastrzeżeniem pkt. 4.8.
4.8 W przypadku niespełniania warunku określonego w pkt. 4.7 uzupełnienie brakujących kwalifikacji inżynierskich możliwe jest tylko w oparciu o program studiów z co najmniej dodatkowym semestrem „wyrównawczym” zatwierdzonym przez radę wydziału właściwą dla danego kierunku i opublikowanym w bazie Syllabus AGH minimum 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji.

 

KONTAKT

TELEFON

+48 12 617 36 84
(przez cały rok od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00)

E-MAIL

Kandydaci zarejestrowani w systemie e-Rekrutacja, proszeni są o kontakt przez system.

rekrutacja@agh.edu.pl

WHATSAPP

Centrum Rekrutacji AGH
(+48 885 510 236)

(Wyłącznie wiadomości tekstowe)