Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 odbywać się będzie według tych samych warunków.

  1. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów obejmuje rejestrację kandydatów w elektronicznym systemie e-Rekrutacja oraz:
  • złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja przez kandydata deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na dany kierunek studiów;
  • udział w egzaminie wstępnym lub złożenie przez kandydata oświadczenia absolwenta AGH w sprawie wyliczenia składnika E wskaźnika rekrutacji na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego;
  • wstępną kwalifikację kandydatów;
  • złożenie przez kandydata podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów;
  • wpis kandydata na listę studentów na dany kierunek pierwszego roku.
2. Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia jest wskaźnik rekrutacji W, obliczony według ogólnego wzoru:
 

W = wE · E + wS · S

w którym:
E – liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego potwierdzającego osiągnięcie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów; egzamin wstępny oceniany będzie w skali 0 ÷ 100 punktów, przy czym uzyskanie mniej niż 50 punktów eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego;
S – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnożona przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2 ÷ 5) lub 16,67 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2 ÷ 6); w przypadku innej skali ocen średnia ocen ze studiów jest przeliczana indywidualnie;
wE – waga punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego;
wS – waga średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; przy czym wagi wE i wS przyjmują wartości całkowite z zakresu od 1 do 9 oraz:

wE + wS = 10

Wagi składników wzoru 1 określone są w tabeli 1.

3. W przypadku kandydata legitymującego się dokumentem uzyskanym poza granicami Polski równoważnym dyplomowi ukończenia studiów wyższych w Polsce przeliczenia średniej ocen dokonuje Centrum Rekrutacji AGH.
4. Szczegółowe warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022:

4.1 Wagi składników wskaźnika rekrutacji W dla kierunków, na które będzie prowadzona rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, zawiera tabela 1.
4.2 Kierunki studiów niestacjonarnych drugiego stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2021/2022, określone zostały w uchwale Senatu AGH w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2021/2022.
4.3 Egzaminy wstępne obejmować będą sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów w AGH.

Tabela 1. Wagi składników wskaźnika rekrutacji W dla kierunków drugiego stopnia studiów.

Dyscyplina naukowa / Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

Wagi punktów z  egzaminu wstępnego [wE]

Wagi punktów z przeliczenia średniej ocen [wS]

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

Automatyka i Robotyka (EAIiIB) 6 4
Elektronika i Telekomunikacja (IEiT) 6 4
Elektrotechnika (EAIiIB) 6 4
Mikroelektronika w Technice i Medycynie (EAIiIB) 6 4

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

Informatyka (EAIiIB + IEiT) 7 3
Informatyka - Data Science (IEiT) 7 3
Informatyka i Systemy Inteligentne (EAIiIB) 6 4
Informatyka Stosowana (FiIS) 7 3
Informatyka Techniczna (IMiIP) 7 3
Inżynieria Obliczeniowa (IMiIP) 7 3
Teleinformatyka (IEiT) 7 3

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Inżynieria Biomedyczna (EAIiIB) 6 4

INŻYNIERIA CHEMICZNA

Ceramika (IMiC) 5 5
Nowoczesne Technologie Paliwowe (EiP) 5 5
Technologia Chemiczna (EiP+IMiC) 5 5

INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

Budownictwo (GiG) 5 5
Geodezja i Kartografia (GGiIŚ) 6 4
Geoinformacja (GGiIŚ) 5 5
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych (GiG) 5 5

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Edukacja Techniczno - Informatyczna (IMiIP) 5 5
Inżynieria Materiałowa (IMiC) 5 5
Inżynieria Metali Nieżelaznych (MN) 5 5
Inżynieria Procesów Odlewniczych (O) 5 5
Inżynieria Produkcji i Jakości (MN) 5 5
Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (O) 5 5
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych* (MN) 5 5
Metalurgia (IMiIP) 5 5
Recykling i Metalurgia (MN) 5 5
Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne (O) 5 5
Zaawansowane Materiały Inżynierskie (IMiIP) 5 5

INŻYNIERIA MECHANICZNA

Automatyka Przemysłowa i Robotyka (IMiR) 5 5
Inżynieria Akustyczna (IMiR) 5 5
Inżynieria Ciepła (IMiIP) 5 5
Inżynieria Mechatroniczna (IMiR) 5 5
Mechanika i Budowa Maszyn (IMiR) 5 5
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Z) 6 4

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

Energetyka (EiP) 5 5
Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią (EiP) 5 5
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe (WNiG) 5 5
Inżynieria Górnicza (GiG) 5 5
Inżynieria i Monitoring Środowiska (GGiIŚ) 6 4
Inżynieria i Ochrona Środowiska (GGiOŚ) 5 5
Inżynieria Kształtowania Środowiska (GiG) 5 5
Inżynieria Naftowa i Gazownicza (WNiG) 5 5
Inżynieria Naftowa i Gazownicza – profil praktyczny (WNiG) 7 3
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (GiG) 5 5

MATEMATYKA

Matematyka (MS) 6 4

NAUKI CHEMICZNE

Chemia w Kryminalistyce (IMiC) 5 5

NAUKI FIZYCZNE

Fizyka Medyczna (FiIS) 5 5
Fizyka Techniczna (FiIS) 5 5
Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce* (FiIS) 5 5

NAUKI O KULTURZE I RELIGII

Kulturoznawstwo (H) 6 4

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Zarządzanie (Z) 6 4
Informatyka i Ekonometria (Z) 6 4

NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU

Ekologiczne Źródła Energii (GGiOŚ) 5 5
Geoinformatyka (GGiOŚ) 5 5
Geofizyka (GGiOŚ) 5 5
Geologia Stosowana (GGiOŚ) 5 5
Geoturystyka (GGiOŚ) 5 5

NAUKI SOCJOLOGICZNE

Informatyka Społeczna (H) 6 4
Socjologia (H) 6 4

* - kierunek planowany do utworzenia

4.4 Dla absolwentów AGH, w przypadku kontynuacji studiów, podstawą wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji może być wynik egzaminu kierunkowego składanego na studiach pierwszego stopnia (Tabela 2.).

4.5 Zakres egzaminu kierunkowego, o którym mowa w pkt. 4.4, musi być identyczny z zakresem egzaminu wstępnego na drugi stopień studiów na tym kierunku.

4.6 Decyzję o możliwości skorzystania z zapisów pkt. 4.4 podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji po zaopiniowaniu przez WZR.

Tabela 2. Uznawalność egzaminu kierunkowego oraz pytania egzaminacyjne

Kierunek

Wydział

Forma studiów S/N

Uznanie egzaminu kierunkowego

Link do pytań/zagadnień egzaminacyjnych

Automatyka Przemysłowa i Robotyka IMiR N NIE Pytania / tematy egzaminacyjne
Budownictwo ILiGZ N TAK 2020/2021 Pytania / tematy egzaminacyjne
Ceramika IMiC S N Pytania / tematy egzaminacyjne
Elektrotechnika EAIiIB N N Pytania / tematy egzaminacyjne
Geodezja i Kartografia GGiOŚ N TAK 2020/2021 Pytania / tematy egzaminacyjne
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe WNiG N TAK od 2019/2020 z kierunku Górnictwo i Geologia (WWNiG) Pytania / tematy egzaminacyjne
Geoturystyka GGiOŚ S T od 2018/2019 z kierunku Turystyka i Rekreacja (WGGiOŚ) Pytania / tematy egzaminacyjne
Informatyka i Ekonometria Z S TAK od 2018/2019 Pytania / tematy egzaminacyjne
Informatyka i Ekonometria Z N TAK od 2018/2019 Pytania / tematy egzaminacyjne
Informatyka Społeczna H S TAK od 2019/2020 Pytania / tematy egzaminacyjne
Informatyka Techniczna IMiIP N N Pytania / tematy egzaminacyjne
Informatyka - Data Science IEiT S N Pytania / tematy egzaminacyjne
Inżynieria Górnicza ILiGZ S TAK 2020/2021 z kierunku Górnictwo i Geologia (WGiG) Pytania / tematy egzaminacyjne
Inżynieria Górnicza ILiGZ N TAK 2020/2021 z kierunku Górnictwo i Geologia (WGiG) Pytania / tematy egzaminacyjne
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi ILiGZ N TAK 2020/2021 z kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (WGiG) Pytania / tematy egzaminacyjne
Inżynieria Kształtowania Środowiska ILiGZ S TAK 2020/2021 z kierunku Inżynieria Środowiska (WGiG) Pytania / tematy egzaminacyjne
Inżynieria Kształtowania Środowiska ILiGZ N T 2020/2021 z kierunku Inżynieria Środowiska (WGiG) Pytania / tematy egzaminacyjne
Inżynieria Materiałowa IMiC S N Pytania / tematy egzaminacyjne (PL) Pytania / tematy egzaminacyjne (EN)
Inżynieria Naftowa i Gazownicza WNiG N TAK od 2019/2020 Pytania / tematy egzaminacyjne
Kulturoznawstwo H S TAK od 2019/2020 Pytania / tematy egzaminacyjne
Matematyka MS S TAK 2020/2021 Pytania / tematy egzaminacyjne (łatwe) Pytania / tematy egzaminacyjne (trudne) Pytania / tematy egzaminacyjne
Mechanika i Budowa Maszyn IMiR N N Pytania / tematy egzaminacyjne
Metalurgia IMiIP N N Pytania / tematy egzaminacyjne
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych ILiGZ S TAK od 2019/2020 Pytania / tematy egzaminacyjne
Socjologia H S TAK od 2019/2020 Pytania / tematy egzaminacyjne
Technologia Chemiczna EiP + IMiC S N Pytania / tematy egzaminacyjne ( cześć I PL) Pytania / tematy egzaminacyjne ( cześć II PL) Pytania / tematy egzaminacyjne (EN)
Technologia Chemiczna EiP + IMiC N N Pytania / tematy egzaminacyjne (część I) Pytania / tematy egzaminacyjne (część II)
Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne O N N Pytania / tematy egzaminacyjne
Zaawansowane Materiały Inżynierskie IMiIP N N Pytania / tematy egzaminacyjne
Zarządzanie Z S TAK od 2018/2019 Pytania / tematy egzaminacyjne
Zarządzanie Z N TAK od 2018/2019 Pytania / tematy egzaminacyjne

 

4.7 W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera kandydat musi posiadać tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub tytuł równoważny, z zastrzeżeniem pkt. 4.8.

4.8 W przypadku niespełniania warunku określonego w pkt. 4.7 uzupełnienie brakujących kompetencji inżynierskich następuje na zasadach określonych przez Dziekana Wydziału.

KONTAKT

TELEFON

+48 12 617 36 84
(przez cały rok od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00)

E-MAIL

Kandydaci zarejestrowani w systemie e-Rekrutacja, proszeni są o kontakt przez system.

rekrutacja@agh.edu.pl

WHATSAPP

Centrum Rekrutacji AGH
(+48 885 510 236)

(Wyłącznie wiadomości tekstowe)