Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 odbywać się będzie według tych samych warunków.

  1. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów obejmuje rejestrację kandydatów w elektronicznym systemie e-Rekrutacja oraz:
  • złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja przez kandydata deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na dany kierunek studiów;
  • udział w egzaminie wstępnym lub złożenie przez kandydata oświadczenia absolwenta AGH w sprawie wyliczenia składnika E wskaźnika rekrutacji na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego;
  • wstępną kwalifikację kandydatów;
  • złożenie przez kandydata podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów;
  • wpis kandydata na listę studentów na dany kierunek pierwszego roku.
2. Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia jest wskaźnik rekrutacji W, obliczony według ogólnego wzoru:

W = wE · E + wS · S

w którym:
E – liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego potwierdzającego osiągnięcie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów; egzamin wstępny oceniany będzie w skali 0 ÷ 100 punktów, przy czym uzyskanie mniej niż 50 punktów eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego;
S – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnożona przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2 ÷ 5) lub 16,67 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2 ÷ 6); w przypadku innej skali ocen średnia ocen ze studiów jest przeliczana indywidualnie;
wE – waga punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego;
wS – waga średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; przy czym wagi wE i wS przyjmują wartości całkowite z zakresu od 1 do 9 oraz:

wE + wS = 10

Wagi składników wzoru 1 określone są w tabeli 1.

3. W przypadku kandydata legitymującego się dokumentem uzyskanym poza granicami Polski równoważnym dyplomowi ukończenia studiów wyższych w Polsce przeliczenia średniej ocen dokonuje Centrum Rekrutacji AGH.
4. Szczegółowe warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021:

4.1 Wagi składników wskaźnika rekrutacji W dla kierunków, na które będzie prowadzona rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, zawiera tabela 1.
4.2 Kierunki studiów niestacjonarnych drugiego stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2020/2021, określone zostały w uchwale Senatu AGH w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2020/2021.
4.3 Egzaminy wstępne obejmować będą sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów w AGH.

Tabela 1. Wagi składników wskaźnika rekrutacji W dla kierunków drugiego stopnia studiów.

Dyscyplina naukowa / Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

Wagi punktów z  egzaminu wstępnego [wE]

Wagi punktów z przeliczenia średniej ocen [wS]

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

Automatyka i Robotyka (EAIiIB) 6 4
Elektronika i Telekomunikacja (IEiT) 6 4
Elektrotechnika (EAIiIB) 6 4
Mikroelektronika w Technice i Medycynie (EAIiIB) 6 4

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

Cyberbezpieczeństwo* (IEiT) 7 3
Informatyka (EAIiIB + IEiT) 7 3
Informatyka - Data Science (IEiT) 7 3
Informatyka i Systemy Inteligentne (EAIiIB) 7 3
Informatyka Stosowana (FiIS) 7 3
Informatyka Techniczna (IMiIP) 7 3
Inżynieria Obliczeniowa (IMiIP) 7 3
Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce* (H+IEiT+IMiC) 7 3
Teleinformatyka (IEiT) 7 3

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Inżynieria Biomedyczna (EAIiIB) 6 4

INŻYNIERIA CHEMICZNA

Ceramika (IMiC) 5 5
Paliwa i Środowisko (EiP) 5 5
Technologia Chemiczna (EiP+IMiC) 5 5

INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

Budownictwo (GiG) 5 5
Geodezja i Kartografia (GGiIŚ) 5 5
Geoinformacja (GGiIŚ) 5 5
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych (GiG) 5 5

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Edukacja Techniczno - Informatyczna (IMiIP) 5 5
Inżynieria Materiałowa (IMiIP+ IMiC) 5 5
Inżynieria Metali Nieżelaznych (MN) 5 5
Inżynieria Procesów Odlewniczych (O) 5 5
Inżynieria Produkcji i Jakości (MN) 5 5
Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (O) 5 5
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych* (MN) 5 5
Metalurgia (IMiIP) 5 5
Recykling i Metalurgia (MN) 5 5
Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne (O) 5 5

INŻYNIERIA MECHANICZNA

Automatyka Przemysłowa i Robotyka (IMiR) 5 5
Inżynieria Akustyczna (IMiR) 5 5
Inżynieria Ciepła (IMiIP) 5 5
Inżynieria Mechatroniczna (IMiR) 5 5
Mechanika i Budowa Maszyn (IMiR) 5 5
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Z) 6 4

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

Energetyka (EiP) 5 5
Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią (EiP) 5 5
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe (WNiG) 5 5
Inżynieria Górnicza (GiG) 5 5
Inżynieria i Monitoring Środowiska (GGiIŚ) 5 5
Inżynieria i Ochrona Środowiska (GGiOŚ) 5 5
Inżynieria Kształtowania Środowiska (GiG) 5 5
Inżynieria Naftowa i Gazownicza (WNiG) 5 5
Inżynieria Naftowa i Gazownicza – profil praktyczny (WNiG) 7 3
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (GiG) 5 5

MATEMATYKA

Matematyka (MS) 6 4

NAUKI CHEMICZNE

Chemia w Kryminalistyce (IMiC) 5 5

NAUKI FIZYCZNE

Fizyka Medyczna (FiIS) 5 5
Fizyka Techniczna (FiIS) 5 5
Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce* (FiIS) 5 5
Nanoinżynieria Materiałów* (FiIS+IMiC) 5 5

NAUKI O KULTURZE I RELIGII

Kulturoznawstwo (H) 6 4

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Zarządzanie (Z) 6 4
Informatyka i Ekonometria (Z) 6 4

NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU

Ekologiczne Źródła Energii (GGiOŚ) 4 6
Geofizyka (GGiOŚ) 4 6
Geoinformatyka (GGiOŚ) 4 6
Geologia Stosowana (GGiOŚ) 4 6
Geoturystyka (GGiOŚ) 4 6

NAUKI SOCJOLOGICZNE

Informatyka Społeczna (H) 6 4
Socjologia (H) 6 4

* - kierunek planowany do utworzenia

4.4 Dla absolwentów AGH, w przypadku kontynuacji studiów, podstawą wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji może być wynik egzaminu kierunkowego składanego na studiach pierwszego stopnia (Tabela 2.).

4.5 Zakres egzaminu kierunkowego, o którym mowa w pkt. 4.4, musi być identyczny z zakresem egzaminu wstępnego na drugi stopień studiów na tym kierunku.

4.6 Decyzję o możliwości skorzystania z zapisów pkt. 4.4 podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji po zaopiniowaniu przez WZR.

Tabela 2. Uznawalność egzaminu kierunkowego oraz pytania egzaminacyjne

Kierunek (Wydział)

Uznanie egzaminu kierunkowego

Link do pytań/zagadnień egzaminacyjnych

Automatyka i Robotyka (WEAIiIB) NIE Pytania / tematy egzaminacyjne
Automatyka i Robotyka (Automatics Control And Robotics) (WEAIiIB) NIE Pytania / tematy egzaminacyjne
Automatyka Przemysłowa i Robotyka (WIMiR) NIE Pytania / tematy egzaminacyjne
Budownictwo (WGiG) TAK (od 2019/2020) Pytania / tematy egzaminacyjne
Ceramika (WIMiC) TAK (od 2020/2021) Pytania / tematy egzaminacyjne
Chemia w Kryminalistyce (WIMiC) NIE Pytania / tematy egzaminacyjne
Edukacja Techniczno-Informatyczna (WIMiIP) NIE Pytania / tematy egzaminacyjne
Ekologiczne Źródła Energii (WGGiOŚ) TAK (od 2019/2020) Pytania / tematy egzaminacyjne
Electronics and Telecommunications (WIEiT) NIE Pytania / tematy egzaminacyjne
Elektronika i Telekomunikacja (WIEiT) NIE Pytania / tematy egzaminacyjne
Elektrotechnika (WEAIiIB) NIE Pytania / tematy egzaminacyjne
Elektrotechnika (Electrical Engineering) NIE Pytania / tematy egzaminacyjne
Energetyka (WEiP) TAK 2020/2021 Pytania / tematy egzaminacyjne
Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią (WEiP) TAK 2020/2021 Pytania / tematy egzaminacyjne
Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią (Renewable Energy and Energy Management) TAK 2020/2021 Pytania / tematy egzaminacyjne
Fizyka Medyczna (FiIS) TAK (od 2019/2020) Pytania / tematy egzaminacyjne
Fizyka Techniczna (FiIS) TAK (od 2019/2020) Pytania / tematy egzaminacyjne
Geodezja i Kartografia (GGiIŚ) TAK (od 2019/2020) Pytania / tematy egzaminacyjne
Geofizyka (GGiOŚ) TAK (od 2019/2020) Pytania / tematy egzaminacyjne
Geoinformatyka (GGiOŚ) TAK (od 2019/2020) Pytania / tematy egzaminacyjne
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe (WNiG) TAK (od 2019/2020) Pytania / tematy egzaminacyjne
Geologia Stosowana (GGiOŚ) TAK (od 2019/2020) Pytania / tematy egzaminacyjne
Informatyka (IEiT+EAIiIB) NIE Pytania / tematy egzaminacyjne WEAIiIB
Pytania / tematy egzaminacyjne WIEiT
Informatyka (Computer Science) (IEiT+EAIiIB) NIE Pytania / tematy egzaminacyjne WEAIiIB
Pytania / tematy egzaminacyjne WIEiT
Informatyka i Systemy Inteligentne NIE Pytania / tematy egzaminacyjne
Informatyka i Systemy Inteligentne (Computer Science and Intelligent Systems) NIE
Informatyka Stosowana (FiIS) TAK (od 2019/2020) Pytania / tematy egzaminacyjne
Informatyka Techniczna (IMiIP) NIE Pytania / tematy egzaminacyjne
Inżynieria Akustyczna (IMiR) NIE Pytania / tematy egzaminacyjne
Inżynieria Biomedyczna (EAIiIB) NIE Pytania / tematy egzaminacyjne
Inżynieria Ciepła (IMiIP) NIE Pytania / tematy egzaminacyjne
Inżynieria Górnicza (GiG) TAK (od 2019/2020) Pytania / tematy egzaminacyjne
Inżynieria i Monitoring Środowiska (GGiIŚ) TAK (od 2019/2020) Pytania / tematy egzaminacyjne
Inżynieria i Ochrona Środowiska (GGiOŚ) TAK (od 2019/2020) Pytania / tematy egzaminacyjne
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (GiG) TAK (od 2019/2020) Pytania / tematy egzaminacyjne
Inżynieria Kształtowania Środowiska (GiG) TAK (od 2019/2020) Pytania / tematy egzaminacyjne
Inżynieria Materiałowa (IMiC+IMiIP) NIE Pytania / tematy egzaminacyjne WIMiIP
Pytania / tematy egzaminacyjne WIMiC
Inżynieria Mechatroniczna (IMiR) NIE Pytania / tematy egzaminacyjne
Inżynieria Metali Nieżelaznych (MN) TAK (od 2020/2021) Pytania / tematy egzaminacyjne
Inżynieria Naftowa i Gazownicza (WNiG) TAK (od 2019/2020) Pytania / tematy egzaminacyjne
Inżynieria Naftowa i Gazownicza – profil praktyczny (WNiG) NIE Pytania / tematy egzaminacyjne
Inżynieria Procesów Odlewniczych (O) TAK (od 2018/2019) Pytania / tematy egzaminacyjne
Inżynieria Produkcji i Jakości (MN) TAK (od 2020/2021) Pytania / tematy egzaminacyjne
Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (O) TAK (od 2018/2019) Pytania / tematy egzaminacyjne
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych (MN) NIE Pytania / tematy egzaminacyjne
Mechanika i Budowa Maszyn (IMiR) NIE Pytania / tematy egzaminacyjne
Mechatronic Engineering (IMiR) NIE Pytania / tematy egzaminacyjne
Metalurgia (IMiIP) NIE Pytania / tematy egzaminacyjne
Mikroelektronika w Technice i Medycynie (EAIiIB) NIE Pytania / tematy egzaminacyjne
Paliwa i Środowisko (EiP) NIE Pytania / tematy egzaminacyjne
Recykling i Metalurgia (MN) TAK (od 2020/2021) Pytania / tematy egzaminacyjne

Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych (GiG)

NIE

Pytania / tematy egzaminacyjne

Technologia Chemiczna NIE Pytania / tematy egzaminacyjne WIMiC
Pytania / tematy egzaminacyjne WEiP
Technologia Chemiczna (Chemical Technology) NIE Pytania / tematy egzaminacyjne
Teleinformatyka (WiEiT) NIE Pytania / tematy egzaminacyjne
Zarządzanie i Inżyniera Produkcji Tak (od 2019/2020) Pytania / tematy egzaminacyjne

4.7 W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera kandydat musi posiadać tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub tytuł równoważny, z zastrzeżeniem pkt. 4.8.

4.8 W przypadku niespełniania warunku określonego w pkt. 4.7 uzupełnienie brakujących kompetencji inżynierskich następuje na zasadach określonych przez Dziekana Wydziału.

KONTAKT

TELEFON

+48 12 617 36 84
(przez cały rok od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00)

E-MAIL

Kandydaci zarejestrowani w systemie e-Rekrutacja, proszeni są o kontakt przez system.

rekrutacja@agh.edu.pl

WHATSAPP

Centrum Rekrutacji AGH
(+48 885 510 236)

(Wyłącznie wiadomości tekstowe)